Wednesday, November 19, 2014

Śmieszne figurki pary młodej Funny bride and groom figurines

Śmieszne figurki pary młodej

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki

Skończyły się czasy, gdy na masce samochodu pary młodej sadzano gumowe bobasy, przystrojone bielą i kwiatami. Teraz auta dekoruje się bardziej finezyjnie – wstęgą lub złotymi napisami.
Ale figurki, przedstawiające nowożeńców, wciąż są modne. Można je wręczyć zakochanym, postawić takie cacko na szczycie weselnego tortu czy przyozdobić ową dekoracją stolik nocny w pokoju, w którym młodzi małżonkowie spędzą noc poślubną. Ważne, by posążki utrzymane zostały w klimacie ślubnym, a prezentowane przez nie miny oraz gesty nie wiały artystyczną nudą.
Sklepy internetowe dbają, by w sprzedawanych przez nie produktach uniknąć sztampy. Stąd pomysł na produkowanie podobizn „figlarnej pary młodej”. Np. żona siedzi na kolanach męża, unosząc w górę jedną nogę, a także – trzymany w dłoni – ślubny bukiecik. Zakochanych otula welon kobiety.
W innej wersji, pan młody próbuje uciec sprzed ołtarza, ale jego oblubienica (ubrana w iście królewską, perłową suknię) chwyta partnera za kołnierz i przyciąga do siebie. Figurki ukazują narzeczonych właśnie w chwili takiej szarpaniny – nie jest to więc dobry pomysł na dar dla tych nowożeńców, u których podejrzewamy brak poczucia humoru… W przeciwnym razie można nieco zepsuć radosny nastrój. Podobny wydźwięk mogą mieć podeszwy butów pana młodego, na których umieszczono napis „help me”. Słowa ukazują się dopiero, gdy mężczyzna klęczy przed ołtarzem. Dlatego wybierając prześmieszne upominki (wesołe elementy garderoby, trofea szklane i z porcelany odlane), kierujmy się stopniem zażyłości z osobami, których nasz dar bezpośrednio dotyczy.
Równie dosadne zdają się też te z figurek, podkreślających koniec wolności panieńskiej oraz kawalerskiej. Na przykład: pan młody siedzi smutny i zatroskany, a stojąca nad nim panna młoda, dzierży w porcelanowych rączkach kluczyki do.. kuli u nogi. Kulę, oczywiście, przypięła swemu przyszłemu mężowi. To i tak nieźle: mogła jeszcze zamknąć go w filigranowej, drucikowej klatce albo prowadzić na lassie. Takie symboliczne ukazanie stanu małżeńskiego, może zostać rzęsiście skomentowane podczas wieczorów panieńskich i kawalerskich. Wówczas, wspomniane figurki, nadadzą się idealnie jako prezenty, wręczane bohaterom owych imprez. Gwoli żartu, gwoli ogólnej wesołości!
Są jeszcze figurki, które niczym trofea szklane, można eksponować na meblach w salonie. Ulepione z porcelitu figury nowożeńców prężą się wówczas w triumfalnych gestach tych, którzy wymieniwszy obrączki, zaczęli nowe, lepsze życie. Para młoda pozuje do takich przedstawień na motocyklu (zamiast rejestracji jest wielki napis „Just married”), w białej limuzynie (opatrzonej słowem „wedding”), na nowiutkim skuterze – ścigaczu, bądź siedząc na kawałku sztucznego, lukrowanego tortu.
Są też wersje „dla dorosłych”, uwieczniające zakochanych, splecionych w czułych – intymnych gestach. Przyszła żona przyszłego męża oplotła nogami, zakochani zastygli w namiętnym pocałunku lub zostali przyłapani in flagranti… Z tak bogatego asortymentu ślubnych figurek, na pewno znajdziemy coś właściwego, co jeszcze bardziej uświetni ten Ważny Dzień. Miłych poszukiwań więc!
---
T.G.
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.plFunny bride and groom figurinesThe author of the article is Thomas GalickiGone are the days when the bridal couple's car hood, rubber bobasy soot, white and adorned with flowers. Now the cars are decorated with more finesse - a ribbon or gold lettering.But the figures, showing the Suite, there are still fashionable. They can give love, to put this gem on top of wedding cake and decorations adorn this night table in the room where the young couple will spend their wedding night. Important that the statues were kept in a climate wedding, and presented by mines and blew artistic gestures are not boring.Online Stores shall ensure that the products sold by them to avoid cliché. Hence the idea to produce images of "playful young couple." For example, the wife sits on her husband's knees, lifting up one leg, and - held in the hand - wedding bouquet. Veil wraps love women.In another version, the groom trying to escape before the altar, but his bride (dressed in a truly royal pearl gown) grabs a partner by the collar and pulls her. Figures show the brides just at the time of the scuffle - so this is not a good idea for a gift for those Seniors who suspect the lack of a sense of humor ... Otherwise, you can somewhat spoil the joyous mood. A similar tone can have the soles of shoes of the groom, where the word 'help me'.The words appear only when a man kneels before the altar. Therefore, selecting hilarious Souvenirs (fun items of clothing, trophies, glass and porcelain cast), guided by the degree of intimacy with people, which directly relates to our gift.Also seem to be too blunt with these figures, highlighting the end of freedom and bachelor maidenly. For example, the groom sits sad and worried, and stood over him a bride, holding the keys to the porcelain hands .. the ball at his feet. Ball, of course, pinned to her future husband. It's still not bad: it could still close in filigree, wire cage or lead to Lassie.Such a symbolic show of marriage, can be brilliantly commented during the stag or hen parties. Then, these figurines will give the perfect gift, presented the heroes of these events. For the sake of a joke, because of the general merriment!There are also figures which, like trophies, glass, may be exposed on the furniture in the living room. Porcelitu figures molded from Suite prez then the triumphant gestures of those who exchanged rings, they began a new and better life. Young couple poses for these performances on the bike (instead of the registration is a big sign "Just married"), in a white limo (bearing the word "wedding"), the brand new scooter - ścigaczu, or sitting on a piece of plastic, lukrowanego cake.There are also versions of "adult", immortalizing love, entwined in a sensitive - intimate gestures. The future wife of her future husband entwined legs froze in love with a passionate kiss or have been caught in flagrante ... With such a rich assortment of wedding miniatures, you'll find something relevant, which will feature even more this important day. Exploration so nice!---T.G.An article from the site www.Artelis.pl

No comments:

Post a Comment