Tuesday, March 22, 2011

Jak sprostać ślubnym przygotowaniom? How to cope with the wedding preparations?

Jak sprostać ślubnym przygotowaniom?

Autorem artykułu jest Katrina Fotograf


Przygotowania do ślubu - jedno z najbardziej zajmujących zdarzeń w naszym życiu to ślub i wesele. Jesteśmy wtedy szczęśliwi, zakochani a zdjęcia są tego istotnym dowodem. Po latach jakże to piękna pamiątka.
zdjęcie ślubne w plenerze  Przygotowania do ślubu - jedno z najbardziej zajmujących zdarzeń w naszym życiu to ślub i wesele. Jesteśmy wtedy szczęśliwi, zakochani a zdjęcia są tego istotnym dowodem. Po latach jakże to piękna pamiątka. Warto więc wybrać rozsądnie fotografa na ślub. Ślub to przecież pojedyncze wydarzenie i przeważnie zdarza się raz w życiu więc nie ma co  skąpić tylko należy wybrać odpowiedniego fotografa i cieszyć się wspomnieniami. Sam ślub to prócz wyboru profesjonalnego fotografa na ślub również mnóstwo innych zadań do spełnienia. Niektórzy zamiast sami się tym zajmować wolą zatrudnić do tego konsultantów ślubnych.
Zacząć należy od wynajmu Sali na ślub, która zmieści odpowiednią ilość naszych gości. W momencie jak będziemy znali ilość gości i datę możemy zająć się kolejnym krokiem. Czyli w dalszej kolejności jest to zespół, suknia ślubna, dodatki, garnitur dla Pana Młodego.
Kiedy już to załatwimy to oczywiście ważny jest przede wszystkim strój Panny Młodej – suknia. Mamy dzisiaj taki wybór, że każda może znaleźć coś dla siebie. Od bieli po ekri a także z akcentami czerwonymi. Pan Młody z kolei musi zadbać o odpowiednio skrojony garnitur, który będzie zdobił jego i będzie dobrze komponował się z suknią jego wybranki.
Poza właściwym do podniosłości ślubnej chwili ubraniem, musimy także postarać się o dodatkowe akcenty jak welon, bukiet kwiatów, rękawiczki koronki, podwiązki, itp. Zatem nie lada wyzwanie czeka nas, nie ma na co czekać im szybciej się za to weźmiemy tym szybciej się wyrobimy i będziemy mogli w spokoju oczekiwać na ten dzień.
---
Zapraszamy do zapoznania się z portfolio photoartstudio

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


How to cope with the wedding preparations?
The author of this article is Katrina Photographer

Preparations for the wedding - one of the most involved in the events in our lives is a wedding ceremony and reception. Then we are happy, in love and the pictures are of significant evidence. After years of how a beautiful souvenir.
  
Preparations for the wedding - one of the most involved in the events in our lives is a wedding ceremony and reception. Then we are happy, in love and the pictures are of significant evidence. After years of how a beautiful souvenir. It is therefore reasonable to choose a wedding photographer. Marriage is after all a single event and usually it happens once in a lifetime so do not skimp just select the right photographer and enjoy the memories. Sam is married but the choice of a professional photographer for the wedding also plenty of other tasks to fulfill. Some people, instead they prefer this deal to hire wedding consultants.Should start from the hiring hall for the wedding, which will accommodate the appropriate number of our guests. As soon as we know the number of guests and the date, we can tackle the next step. So in turn is a band, wedding dress, accessories, suit for the groom.Once we'll do it, of course, is important above all the bride dress - the dress. Today we have a choice, that each can find something for themselves. From white to ecru and red with accents. Mr. Young, in turn, must ensure that suitably tailored suit, which will be graced his and would be composed of a dress his wybranki.In addition to the solemnity appropriate to the time of the wedding clothes, we must also try to get the extra touches like a veil, a bouquet of flowers, lace gloves, garters, etc. Thus, a challenge awaits us, there is nothing to wait for the sooner we take it the faster it will develop and we can expect in peace on this day.

Fotograf ślubny - jak dobrze wybrać i nie dać się oszukać. Wedding photographer - just choose and do not be deceived.

Fotograf ślubny - jak dobrze wybrać i nie dać się oszukać.

Autorem artykułu jest Sebastian Frost


Jak wybrać fotografa na swój ślub i nie żałować. Artykuł opisuje kilka sztuczek którymi posługują się "fotografowie" aby przyciągnąć klienta.
Strona internetowa to wizytówka fotografa ślubnego. Wiedzą o tym wszyscy. Osoby szukające fotografa ślubnego narażone są niestety na pewne działania marketingowe, które mogą wpłynąć na błędną decyzję co do wyboru fotografa.

Najgorszy przypadek, który trudno nazwać działaniem marketingowym, bardziej działaniem przestępczym, na szczęście coraz częściej wyłapywanym przez dość duże grono profesjonalnych fotografów ślubnych, to kradzież zdjęć. Na forum fotografów ślubnych co jakiś czas pojawiał się temat związany z namierzeniem złodzieja cudzych zdjęć, który nie mając czym się pochwalić, przywłaszczał sobie piękne zdjęcia ślubne i nadawał im swoje autorstwo. Miało to oczywiście wprowadzić Parę Młodą w błąd i skłonić do podpisania umowy z piekielnie zdolnym fotografem. Naiwnością jest sądzenie, że to się nie wyda. Tak jak już wspomniałem, jest dość duże grono profesjonalnych fotografów ślubnych, którzy znają swój styl, często swoje zdjęcia, komunikują się ze sobą, czasem z zapytaniem – „Zobacz wwwxyzxyzxyz.prv.pl – czy to czasem nie Twoje zdjęcia ?”

Drugie działanie – na stronie są TYLKO wybrane zdjęcia z kilkudziesięciu ślubów, do tego w większości plenerowe i wykonane na zewnątrz. Teoretycznie nie ma w tym nic złego, aczkolwiek, jak mawia stare polskie przysłowie, jedna jaskółka wiosny nie czyni i nie sztuką jest zrobić dobre zdjęcie przy pięknej pogodzie, mogąc w plenerze panować nad każdym fragmentem zdjęcia. Przecież ślub nie składa się z samych zdjęć plenerowych.

Trzeci przypadek, dość często spotykany. Para młoda przychodzi do firmy „XYZ studio fotografii” – W gablocie piękne zdjęcia, cena fotografa ? 1100 zł – jeszcze piękniej. Termin wolny ? Wolny, a jakże. Rozkosz. Szczęśliwi podpisują umowę, – i reportaż i plener i piękny album itd, itp. Bajka.

Przychodzi dzień ślubu, firma „XYZ studio fotografii” rozsyła swoich „fotografów” do pięciu par z którymi podpisała umowę na ten dzień. Do naszej Pary Młodej wchodzi fotograf. – „Dzień dobry XYZ studio fotografii się kłania – Wojtuś jestem” Nasza Para Młoda myśli sobie, podobnie jak pozostałe 4 pary z tego dnia, ze właśnie objawił im się fotograf, co te piękne zdjęcia robi, a że z nimi rozmawiał sam szef, dlatego twarz fotografa jest im obca. …

Trzy dni po weselu, nasza Para Młoda idzie po album. Wita ich oczywiście sam szef – dostają album i …. co to za paskudztwo -myślą sobie – I jak, podoba się – pyta szef, – nie, no ładne, i jakie ramki fajne, o i gołąbek – odpowiada Pani Młoda, z trudem powstrzymując łzy rozpaczy.

Coś poszło nie tak. Co ? Już wyjaśniam. Piękne zdjęcia w gablocie i albumach rzeczywiście należą do firmy „XYZ studio fotografii” i firma jako taka ma prawo je pokazywać, z tym że fotograf który je robił, niestety, albo jest rodzynkiem w tej firmie, albo już w niej nie pracuje, bo był tak dobry że poszedł na swoje. Tak więc firma ma lep w postaci dobrych zdjęć, ale PM nie wie, że na ich ślubie będzie zupełnie inny fotograf, niż autor zdjęć które ich urzekły. Co do terminu ślubu, on jest zawsze wolny, bo XYZ studio fotografii ma w notesie telefony do 20 osób z aparatami, którzy za 300 zł są gotowi wystrzelić serię 3000 klatek na weselu ( coś się wybierze). Zaproponowaną niską cenę usługi, zapewne zrekompensują wszystkie dodatkowe koszty, sprytnie ukryte w umowie.

To tylko trzy, zapewne nie jedyne przypadki, które mogą spowodować rozczarowanie usługą ślubną.

Dlatego pamiętaj:
Nie poprzestań na obejrzeniu kilku różnych zdjęć z różnych ślubów – Zawsze żądaj obejrzenia pełnych ślubów – Jedna Para Młoda od przygotowań, poprzez ceremonie, wesele, na plenerze skończywszy. Dopiero oglądając kilka całych ślubów, możesz ocenić warsztat fotografa.
Umowa ma jasno określać, kto będzie fotografem na Twoim ślubie.
Umowa ma jasno określać za co płacisz – przeczytaj ją uważnie.
Upewnij się, że fotograf ma przynajmniej dwa aparaty – świadczy to o wyobraźni i przewidywaniu możliwości wystąpienia awarii. Chyba nie chcesz usłyszeć po ceremonii ślubnej – sorry, nie ma zdjęć, bo aparat się zepsuł.

Życzę Ci dobrych wyborów i pięknych zdjęć.

---
http://sebastianfrost.com - fotografia sercem malowana

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Wedding photographer - just choose and do not be deceived.
The author of this article is Sebastian Frost

How to choose a photographer for your wedding and do not regret it. The article describes a few tricks spoken by "photographers" to attract customers.Website is a showcase wedding photographer. They know it all. Those seeking a wedding photographer, unfortunately, are exposed to certain marketing activities, which may affect the wrong decision on the choice of the photographer.
Worst case, which is hardly a marketing activity, more criminal activity, and fortunately more and more wyłapywanym by quite a large group of professional wedding photographers, it is stealing your photos. Wedding photographers in the forum from time to time appeared in a theme related to someone else's photographs trace a thief who, having then to boast, appropriated some beautiful wedding photos and gave them his credit. This was, of course, The young couple made a mistake and led to the signing of an agreement with hell of a talented photographer. It is naive to think that it will not. As already mentioned, is fairly large group of professional wedding photographers, who know his style, often my pictures, communicate with each other, sometimes with a question - "See wwwxyzxyzxyz.prv.pl - is that sometimes your pictures?"
The second action - on this site are ONLY the selected pictures with dozens of weddings, to that in most outdoor and carried out. Theoretically there is nothing wrong with that, though, as the old Polish proverb says, one swallow does not make and the trick is to get a good picture in good weather, being able to dominate in the open air every fragment of the image. After all, marriage does not consist solely of outdoor photos.
The third case, quite often found. Young couple comes to the company "XYZ photography studio - beautiful pictures of the display case, the price of a photographer?1100 zł - even more beautiful. Deadline for free? Free, but how. Delight. Happy to sign an agreement - and the report and the open air and beautiful album, etc, etc. Fable.
Comes to your wedding day, the company "XYZ photography studio," sends his "photographers" for the five pairs of whom signed a contract for this day. For the bride and groom enter our photographer. - "Good morning, XYZ photography studio bows - Wojtuś am" We thought the bride and groom, like the other four pairs of the day, was revealed to them by the photographer, what makes these beautiful pictures, and talk to them that the boss himself, so photographer's face is a stranger to them. ...
Three days after the wedding, our bride and groom walking down the album. Wit their own boss, of course - get the album and .... what kind of muck-think to themselves - I like, like - asking the boss - no, no nice, and what fun frames, oi dove - corresponds to Mrs. Young, barely holding back tears of despair.
Something went wrong. What? Let me explain. Beautiful photos and albums in the cabinet actually belong to the company "XYZ photography studio and company, as such, has the right to show them, except that the photographer who did it, unfortunately, is either the raisins in this company, or already in it does not work, because he was so good that he went to his. So the company is better in the form of good photos, but PM does not know that at their wedding photographer will be completely different than the author photo that they were charmed. As for the wedding date, he is always free because XYZ photography studio is mobile in the notebook up to 20 people with cameras who for 300 zł are ready to launch a series of 3000 frames at a wedding (something that you select.) The proposed low price of the service, probably compensate for any additional costs, cleverly hidden in the contract.
It's only three, probably not the only cases that may lead to disappointment wedding service.
So remember:Not poprzestań on seeing several different images from different weddings - Always Ask for full view marriage - One bride and groom with the preparation, through ceremonies, weddings, outdoor session ending. Only a few watching the whole wedding, you can evaluate the workshop photographer.The agreement is to clearly define who is a photographer for your wedding.The agreement is to clearly define what you pay for - read it carefully.Make sure the photographer has at least two cameras - which reflects the imagination and anticipation of the possibility of failure. You do not want to hear after the wedding ceremony - sorry, no pictures because the camera broke down.
I wish you all good choices and beautiful pictures

Wybór Sali weselnej Selection of the wedding hall

Wybór Sali weselnej

Autorem artykułu jest Darek Grzyb


Najważniejsze jest, aby sala, w której odbywa się wesele miała klimat, bo rzeczywiście trudno jest nadać jej charakteru dodatkami, jeśli sama w sobie jest nieprzytulna. Na przykład niebagatelne znaczenie mają podłogi. Jeśli są one drewniane, podobno jest najlepiej - wtedy goście czują się komfortowo, tak twierdzą znwcy tematu.
goscinny-dom_zdjecie_3Sala taneczna, w której podłogi sprawiają, że Goście ślizgają się nie są dobrze przemyślanymi wnętrzami. Najczęściej za urządzenie sali weselnej, za wygląd całego domu weselnego odpowiada mnóstwo przypadkowych osób. Rzadko ktokolwiek ma jakąś większą wizję, a nawet jeśli ją ma to ta wizja realizowana jest przez mnóstwo przypadkowych osób. Do takich osób należą przykładowo ci, którzy wybierają materiały budowlane do wykończenia, budowlańcy którzy realizują adaptację i bardzo często dekoratorzy wnętrz, którzy wchodzą w ostatniej fazie mają już „pozamiatane”. Jeżeli domy weselne budowane są w takim chaosie, wtedy bez wątpienia powstaje niespójne wnętrze, które ani nie jest ergonomiczne, ani przyjemne, a bardzo często nie spełnia swoich podstawowych funkcji. W ten sposób powstało już wiele lokali, które przez to tracą na swojej atrakcyjności a w konsekwencji tracą wielu potencjalnych Klientów, którzy chcieliby aby ich sale weselne wyglądały bajecznie i zachwycały swoich gości.
To właśnie w Lublinie znajduje się kilka „perełek architektury”, które swym wystrojem, aranżacją i ogólnym rozgardiaszem dookoła odstraszają potencjalnych zainteresowanych Narzeczonych do wyboru właśnie tych obiektów weselnych. Często dzieje się tak, że nowo wybudowany lokal weselny nierzadko dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej zdecydowanie bardziej straszy niż zachęca do organizacji przyjęcia właśnie tam. Jeden z nich wygrał nawet w poprzednim roku konkurs na najbrzydszy budynek weselny w Polsce.
---
Sprawdź inne moje publikacje na temat organizacji wesela:
Wydatki na organizację wesela
albo artykuły na inne tematy dostępne tutaj: publikacji

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Selection of the wedding hall
The author of this article is Darius Grzyb

The key is to a room where the wedding was to take place climate, because it really is difficult to give it character additions, if itself is nieprzytulna. For example, of great significance to the floor. If they are wood, said to be the best - then the guests feel comfortable, say so znwcy topic.Dance hall, where floors give the guests slip are not well thought-out interior. Most wedding hall for the device, with the appearance of the entire wedding party is responsible home a lot of random people. Rarely does anyone have a larger vision, and even if it is to this vision is realized by a lot of bystanders. Such persons include, for example, those who choose to finish building materials, contractors who carry out the adaptation, and very often decorators who are entering the last phase have been "swept". If the wedding houses are built in such a mess, then no doubt arises inconsistent interior, which is neither ergonomic nor pleasant, and very often does not meet their basic functions. This created a lot of options now, which thus lose their attractiveness and consequently they lose many potential customers who wish to have them look fabulous wedding halls and delight your guests.It was in Lublin, there are several "architectural gems" that its design, arrangement and general rozgardiaszem deter potential candidates around the brides to choose precisely those objects weddings. Often this is that the newly built local wedding often funded by The European Union strongly encourages the more haunted than to organize the party there. One of them even won in the previous year, the competition for the ugliest building wedding in Poland.

Zachowaj wspomnienia ze ślubu na fotografiach! Keep your memories of your wedding photos!

Zachowaj wspomnienia ze ślubu na fotografiach!

Autorem artykułu jest Li Li


Pamięć ludzka jest niezwykle ulotna. Szybko udaje nam się zapominać o minionych wydarzeniach. Paradoksem jest, że zwykle łatwo zapominamy o przyjemnych momentach, a rozpamiętujemy te przykre.
Trzeba więc robić wszystko, by zachować wspomnienia o radosnych chwilach, np. o ślubie. Najlepiej jest zrobić to poprzez wykonanie fotografii, dokumentując w ten sposób te doniosłe wydarzenia i móc wracać do nich bardzo często, kiedy tylko najdzie nam na to ochota.        
Po to, by zachować wspomnienia na fotografiach konieczne jest, by zostały one fachowo wykonane. Oczywiście, zdjęcia robione przez amatora także zatrzymają dane momenty na wieczność, ale nie będą one miały w sobie nutki artyzmu, jaką może nadać im jedynie profesjonalista. Wyszukując więc odpowiedniego fotografa, powinniśmy zwracać uwagę na to, jak ta osoba wypowiada się o swojej pracy. Jeśli traktuje ją jako pasję, która daje jemu ogromną satysfakcję możemy być pewni, że swoje zadanie wykona z sercem, przyłoży się do niego, a kwestie finansowe będą stanowiły drugorzędne znaczenie.
Do ślubnych fotografii wraca się bardzo często, dlatego też powinny one być wykonane jak najlepiej, także pod względem jakościowym. Papier, na którym będą one wydrukowane musi być trwały i nieprzepuszczalny. Przeglądając strony internetowe fotografów, musimy zwracać też uwagę na technikę, jakiej używa fotograf. Choć my możemy się na tym nie znać warto spytać, chociażby w sklepie ze sprzętem do fotografowania, czy aparat, jakim posługuje się tamta osoba jest w stanie wykonać profesjonalne i piękne fotografie.
Najważniejsze jest, by zdjęcia ślubne przekazywały emocje, jakie się wówczas odczuwało. Dobrze, by po wielu latach móc stwierdzić, że na fotografiach ślubnych jest doskonale uwidoczniona miłość i radość, czyli uczucia, które dominowały podczas ślubu.
---
Zobacz:
- komis ślubny
- suknie ślubne
- fotografia ślubna Kraków

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Keep your memories of your wedding photos!
The author of this article is Li Li

Human memory is extremely volatile. Quickly, we manage to forget about past events.The paradox is that usually easy to forget the nice moments and ponder the sad.We must therefore do everything possible to preserve the memories of happy moments, such as a wedding. It is best to do it by taking a photograph, thus documenting the important events and be able to get back to them very often, whenever it starts to bug us to desire.In order to keep the memories in the photographs, it is necessary that they are expertly done. Of course, the images captured by an amateur, and seize the moment for eternity, but they will not have in the Natti artistry, we can only give them a pro. So searching for a suitable photographer, you should pay attention to how that person speaks about his work. If you treat it as a passion, which gives him great satisfaction, we can be sure that they perform their task with the heart, being given to him, and financial issues will be a secondary consideration.For wedding photography comes back very often, and therefore they should be done well, also in qualitative terms. The paper on which they will be printed must be durable and impervious. Browsing the Internet photographers, we must also pay attention to technique, which uses a photographer. Although we can on that we do not know to ask, even in a shop with equipment for shooting, the camera, which uses that person is able to make professional and beautiful photos.The most important is that the wedding pictures communicate emotions, which is then felt. Well, after many years to be able to say that the wedding photos is perfectly highlighted the love and joy, a feeling which prevailed during the wedding.

Prezent dla pary młodej A gift for young couples


Prezent dla pary młodej

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki


Jeśli wybieramy się na ślub i wesele, praktycznie zawsze mamy problem z tym, co kupić na prezent. Niestety, nie zawsze Młodzi chcą pieniążki.

A to przecież rozwiązuje wszelkie dylematy. Ale nie szkodzi. Przecież jeśli są to bliskie nam osoby, powinniśmy sami wpaść na to, jaki prezent może się im przydać. Schody zaczynają się wtedy, kiedy nie są to nasi przyjaciele, ale daleka rodzina i nie mamy najmniejszego pojęcia, co będzie dobrym pomysłem na prezent.

W takiej sytuacji należy zadbać o tak zwany prezent uniwersalny. Kupmy coś, co na pewno się spodoba i będzie użyteczne. Jednymi z takich prezentów są serwisy obiadowe. Pod warunkiem, że nie kupimy totalnego bubla, a Młodzi nie otrzymają więcej niż dwóch zastaw, będzie to bardzo dobry pomysł na prezent. Podczas wyboru takowego, musimy się zastanowić poważne nad tym, jaki to ma być serwis. Najlepiej wziąć pod uwagę wiek Państwa Młodych i ich gusta. O tyle, o ile pierwszy warunek zwykle jest prosty do osiągnięcia, bo są to ludzie rzeczywiście młodzi (najczęściej), to z drugim może już być problem, ponieważ często nie mamy pojęcia o tym, jak wyglądają upodobania gospodarzy imprezy.

Należy więc uderzyć w jak najbardziej uniwersalny zestaw. Powinien on zawierać naczynia dla dwunastu osób. Każda mniejsza ilość nie będzie wystarczająca, bo nigdy nie wiadomo, ilu gości pojawi się na urodzinach czy innych imprezach. Należy pamiętać o tym, aby poza talerzami – głębokimi, płytkimi i deserowymi, zawierał również salaterki, półmiski, owalne talerze, sosjerki, czy pieprzniczkę i solniczkę. To zastawowe minimum, bez którego mogą się pojawić kłopoty z nakryciem stołu.

Bardzo praktycznym dodatkiem do serwisu obiadowego może być zestaw sztućców, to już jednak drugi wydatek i najlepiej porozmawiać z inną rodziną, która zajmie się tym prezentem. A trzeciej zaproponować kupno zestawu kawowego. Dzięki temu para młoda będzie miała komplet, a poprzez umówienie się, unikniemy zdublowanych prezentów. Tego typu upominki należą chyba do najlepszych, a zarazem do najpraktyczniejszych, co zapewnia satysfakcję Młodych, a o to nam przecież chodzi.
---
T.G.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

A gift for young couples
Thomas is the author of this article Galicki

If you choose to marry and the wedding, almost always have a problem with what to buy for a gift. Unfortunately, young people do not always want money.
And that's solve all the dilemmas. But it does not matter. But if these are people close to us, they should come up with it, what gift could be useful to them. Stairs begins when they are not our friends, but far away family and we do not have the slightest idea what would be a good gift idea.
 
In this situation, it must be ensured so-called universal gift. Let 's get something that will surely like it and will be useful. Some of these gifts are the dinner service. Provided that they do not buy a total trash, and Young did not receive more than two of the pledge, it will be very good gift idea. When selecting such, we need to think seriously over what it has to be service. Best to take into account your young age and their tastes. In so far as the first condition is usually easy to achieve, because they are really young people (usually), then the second can no longer be a problem, as they often do not have a clue about what they look like the hosts tastes.
 
It is therefore necessary to impact on the most versatile set. It should contain the dish for twelve people. Any less would not be sufficient, because you never know how many guests will be shown on birthdays or other events. Keep in mind that in addition to plates - deep, shallow, and dessert, also included bowls, dishes, oval plates, sosjerki or salt & pepper shaker. It pledges a minimum, without which problems may arise from the Covered table.
 
A very practical addition to the lunchtime service might be a set of cutlery, it's an expense, but a second best to talk to another family who will take care of this gift. A third set of proposed purchase of coffee. Thanks to this young couple will be set, and by appointment to avoid duplicate gifts. These types of gifts are probably the best, and also the most practical, which ensures the satisfaction of Young, but about our whole point.

Ślub i wesele Wedding

Ślub i wesele

Autorem artykułu jest Li Li


Każda Panna Młoda marzy o wyjątkowej suknie ślubnej, która jest niepowtarzalna i zarazem piękna. Wybór sukni ślubnej to nie lada wyczyn.
Sklepy oferujące różnego rodzaju suknie ślubne zapewniają wysokość jakość produktu przy bardzo krótkim terminie realizacji zlecenia. Producenci są postawieni przez ogromnym zadaniem aby sprostać wymogom każdej kobiety. Suknie ślubne powinny oznaczać się oryginalnością czasem ekstrawagancją oraz wielością wzorów i fasonów. Przyszłe Panny Młode często wybierają zdobienia sukni w postaci koronek czy cekinów. Wtedy projektanci muszą włożyć w swoją pracę jeszcze więcej zaangażowania dając dowód na to iż każda kreacja jest dopasowana do sylwetki oraz temperamentu przyszłej Panny Młodej. Ważne aby Panna Młoda poprzez wybór sukni była zadowolona, czuła się wyjątkowo oraz zrobiła furorę podczas tego jakże ważnego dnia w życiu.
Po złożeniu przysięgi przed ołtarzem przez narzeczonych państwo młodzi oraz wszyscy zaproszeni goście w celu uczczenia ważnego wydarzenia jakie miało miejsce w życiu organizują wesele we wczesnej przygotowanym lokalu. Sale weselne bo o nich mowa są miejscami stworzonymi specjalnie na takiego rodzaju zabawy. Dobre przygotowanie sali wpływa na klimat jaki panuje na weselu. Wystrój może być zarówno w tonacjach ciepłych takich jak czerwony czy różowy ale także w zimnych gdzie dominuje kolor zielony czy niebieski. Nie należy bagatelizować wyboru ani sali ani zespołu na wesele, który także odgrywa ważną rolę. Lider zespołu jest odpowiedzialny za jak najdłuższe zatrzymanie gości na parkiecie. Każdy zespół na wesele ma swój rodzaj  muzyki. Przy wyborze zespołu  musimy wziąć pod uwagę wiek zaproszonych gości aby dostosować muzykę do większości osób. Nie trudno odgadnąć, że osoby młode lepiej będą się bawić przy muzyce współczesnej. Z kolei osoby starsze bardziej odnajdą się przy muzyce biesiadnej, ludowej. Pocieszającym faktem jest, że zespoły weselne potrafią wykonać prawie każdy rodzaj muzyki. Wykorzystują wiele narzędzi muzycznych, które są niezbędne do stworzenia odpowiedniego klimatu poprzez muzykę. Dobra oprawa muzyczna oraz towarzyszące jej dźwięki to połowa weselnego sukcesu. Bardzo ważne jest aby przed wyborem zespołu zapoznać się z repertuarami muzycznymi oraz poznać ich reputację. W zasadzie każda kapela posiada nagrania archiwalne dostępne dla każdego. Dlatego najpierw należy poznać  gatunek muzyki, sposób wykonania a dopiero później dokonać wyboru żeby podczas wesela nie było rozczarowania.                        
---
Zobacz:
- artystyczna fotografia ślubna Kraków
- zdjęcia ślubne Kraków
- forum ślubne

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Wedding
The author of this article is Li Li

Every bride dreams of a unique wedding dresses, which is unique and beautiful.Selecting a wedding dress is no mean feat.Shops offering a variety of wedding gowns provide the amount of quality product at very short notice of the order. Producers are brought by the huge task to meet the demands of every woman. Wedding dresses should imply a time of extravagance and originality of the multiplicity of designs and styles. Future Brides often choose to dress ornaments in the form of lace and sequins. Then, designers have put into the work even more involved by giving proof that every creation is tailored to fit and the temperament of the future bride. It is important that through the choice of bride dress she was satisfied, she felt a sensation she did exceptionally well during this very important day in my life.After taking the oath before the altar, the bride and groom by the brides and all the invited guests to celebrate the important events that took place in the life of organizing a wedding in the early prepared the premises. For wedding halls are talking about are places created specifically for this kind of fun. Good preparation room influences the climate which prevails at the wedding. The decor may be either in warm tones such as red or pink in the cold but also a predominantly green or blue. Should not be underestimated either choice or room for a wedding band, which also plays an important role. Team leader is responsible for the longest stop guests on the dance floor. Each band for a wedding has its own kind of music. When selecting the team we have to take into account the age of the guests to adjust the music to most people. It is not difficult to guess that more young people are having fun at contemporary music. The elderly will find themselves in a more convivial music, folk. Comforting fact is that the wedding bands can perform almost any kind of music. Use a variety of musical instruments, which are necessary to create appropriate atmosphere through music.Good musical and the accompanying sounds of a wedding is half the success. It is very important to the choice of the team refer to the repertoires of music and know their reputation. In fact, every band has a video archive available to everyone. Therefore, you must first know the kind of music, how to perform and only then make the choice that the wedding was not disappointed.

Typ sukienki ślubnej a rodzaj figury Type of wedding dresses and the kind of figures

Typ sukienki ślubnej a rodzaj figury

Autorem artykułu jest Jarosław


Która z nas, wymagających wobec siebie kobiet w pełni akceptuje swoje ciało? Sęk w tym żeby znaleźć suknie, która sprawi że poczujemy sie zgrabnie i seksownie. Jak to zrobić?

Która z nas, wymagających wobec siebie kobiet w pełni akceptuje swoje ciało? Fakt, iż gdzieś ma za dużo o kilka centymetrów albo za mało, zbyt szerokie biodra czy za mały biust, jest często trudny do zaakceptowania. Można by tak wymieniać bez końca. Choćbyśmy nie wiem jak chciały, często nie jesteśmy w stanie zmienić swoich kształtów. A dzień w którym przyjdzie nam wybrać wymarzoną suknie ślubną zbliża się nieubłaganie. Pamiętajmy drogie Panie to czego nie możemy zmienić musimy starać się zaakceptować i z czasem pokochać. Więc nie ma co się użalać nad sobą tylko trzeba znaleźć rozwiązanie. I tak naprzeciw wychodzą nam projektanci którzy z każdym rokiem coraz lepiej rozumieją kompleksy bądź też atuty naszej figury i projektują coraz to piękniejsze suknie, które urywają to co chcemy zakamuflować i podkreślają nasze walory. Sęk w tym żeby znaleźć suknie, która sprawi że poczujemy się zgrabnie i seksownie. Jak to zrobić? Nic prostszego, trzeba tylko znać kilka cennych wskazówek dotyczących kształtu swojego ciała, a poznamy fasonu sukni jaki będzie do niego pasował.
I tak np. kobiety w typie:
„gruszki” a więc mały biust, drobne ramiona i masywne biodra i nogi- powinny szukać sukni z rozszerzanym dołem o delikatnych zdobieniach, która zatuszuje masywny dół sylwetki. Natomiast góra powinna podkreślić biust (np. różnego rodzaju marszczenia i drapowania, coś co przyciągnie spojrzenie). Oczywiście aby proporcje zostały zachowane należy podkreślić talie.
„jabłka”- duży biust, brzuszek i często brak talii. Kobietom o tym typie sylwetki proponujemy suknie z lekkich materiałów. Aby wydłużyć i wyszczuplić sylwetkę idealny będzie dekolt w literkę V i wszystko co wydłuży (proste kroje i pionowe cięcia)
„klepsydry”- mogące pochwalić się prawie idealnymi proporcjami miedzy biustem a biodrami, przy wciętej talii, wyglądają dobrze praktycznie w każdym typie sukni. Aby ich walory zostały w pełni dostrzeżone proponujemy tzn. suknie „rybki”.
„chłopczycy” – wąskie biodra, brak talii i mały biust. Polecamy suknie które zaokrąglą figurę poprzez różnego rodzaju marszczenia i drapowania, z gorsetową górą, która podkreśli talię i wyeksponuję biust.
odwróconego trójkąta”- tzn. z szerokimi ramionami, obfitym biustem i bardzo szczupłymi nogami, będą dobrze wyglądały w sukniach z szerokimi, marszczonymi i bogato zdobionymi dołami i prostą górą.
Magiczna zasada dobrze dobranych sukni i nie tylko:
Gdy chcemy coś ukryć czy wyszczuplić stosujemy proste kroje, bez zbędnych zdobień i na odwrót, tam gdzie mamy troszkę za mało zastosujmy taktykę im więcej tym lepiej, a więc drapowania, marszczenia, zdobienia itp. A teraz drogie Panie zakupy czas zacząć.
Życzę Wam powodzenia w znalezieniu tej jednej wymarzonej, idealnej sukni ślubnej!
www.ladiva.com.pl
www.d-f.com.pl
---
Jarosław

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Type of wedding dresses and the kind of figures
The author of this article is Jaroslaw

Which of us, women themselves need to fully accept your body? The problem is to find clothes that make you feel graceful and sexy. How do I do?
Which of us, women themselves need to fully accept your body? The fact that the left has too much by a few centimeters or too little, too wide hips and breasts too small, it is often difficult to accept. You could just list goes on. No matter how willing, sometimes we are not able to change their shapes. A day when we will choose the perfect wedding dress is coming relentlessly. Dear Lord, let us remember what we can not change we need to accept and eventually love. So there is nothing to complain of them just need to find a solution. And so we meet the designers who come out every year increase their understanding of the complexes or the advantages of our figures and are designing more and more beautiful dresses, which break off what we want to camouflage, and underline our values. The problem is to find clothes that make you feel graceful and sexy.How do I do? Nothing simpler, you just know some great tips on the shape of their bodies, and we know how fasonu dress will fit him.For example, women in the type:"Pear" and thus a small bust, small arms and massive hips and legs-should seek the expanded bottom dress with delicate embellishments, which suppress the massive down silhouette. However, should emphasize the bust up (eg, various types of shirring and draping, something to attract the gaze.) Of course, that the proportions are retained should be stressed decks."Apple" - large breasts, belly, and often lack the waist. Women with this type of profiles we offer dresses of light materials. To lengthen and slim silhouette is a perfect V-neck in the letter and everything that will extend the (straight cuts and vertical cuts)"Hourglass" - that can boast a nearly perfect proportions between bust and hips, with the indented waist, they look good in virtually every type of dress. To their merits are fully recognized, ie gowns offer "fish.""Tomboy" - narrow hips, no waist and small breasts. We recommend that dresses rounded figure by different types of wrinkles and drapery, with a corset top that emphasizes the waist and visibility to the bust."Inverted triangle" - ie, with broad shoulders, generous bust and very slender legs, they will look good in dresses with wide and richly decorated marszczonymi pits and simple top.Magic principle well-chosen dress and not limited to:When you want to hide something, or simply use the slim cuts, without unnecessary ornament, and vice versa, where there's apply a little bit too little tactics of the more the better, so draping, gathering, decorations, etc. And now, dear Lord, time to start shopping.I wish you luck in finding this one dream, the perfect wedding dress!

Panna młoda od podszewki. Bride from the inside out

Panna młoda od podszewki.

Autorem artykułu jest Lady M


O ślubie marzy każda kobieta, nastolatka czy mała dziewczynka. To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu, które wspomina się do końca swoich dni. Staramy się, by wszystko było wspaniałe i idealnie dopracowane w każdym szczególe. W taki dzień nie można zapominać  o niczym, nawet o odpowiedniej bieliźnie.
Zapewne kilka osób mogło by powiedzieć , że podczas ślubu, czy wesela kto będzie myślał o dobrej i fajnej bieliźnie? Głowa będzie zaprzątnięta ceremonią zaślubin, weselem i doskonała zabawą.  Jednak ile kobiet źle się bawiła na imprezie lub czuła dyskomfort, gdy co pięć minut odpinało się ramiączko od stanika, zza dużego dekoltu „wyglądała” na świat miseczka lub uwierała szorstka koronka od majtek? Ciągłe pilnowanie i poprawianie może być uciążliwe. W bieliźnie należy czuć się jak w drugiej skórze, lecz jednocześnie musi podkreślać kobiecość . Wygodna bielizna , wcale nie musi oznaczać bawełnianego biustonosza oraz majtek. Komplet bielizny może się składać nawet z samych koronek, ale czuć się w nim będziemy dobrze tylko pod warunkiem, że wszystko będzie dobrze dopasowane. Na pewno nie zda egzaminu, gdy między pośladkami zrolują się szorty lub mamy podrapaną pierś o wystający drut.
To, jaką bieliznę powinna założyć Panna Młoda w dzień ślubu, w dużej mierze decyduje krój i faktura sukni. Typ sukni greckiej, nie pozwoli założyć koronkowego biustonosza czy szortów, ponieważ spod lejącego materiału odznaczałyby się. Do greczynki najlepiej pasowałyby cieniutkie stringi, bądź majteczki opinające od pasa z krótkimi nogawkami. Gdy suknia ma gorset, nie potrzeba już dodatkowego zakładać , ponieważ ten z sukni i tak dostatecznie nas ściśnie  i odpowiednio wymodeluje sylwetkę. Staniki zasadniczo nie są potrzebne. Suknie są tak szyte , by biustonosz był zbędny.  Jednakże suknia sukni nie równa i bywają też takie, które nie mają usztywnianej góry. W takim wypadku biustonosz okazuje się potrzebny, aby podnieść i wymodelować biust.
Noc poślubna także wymaga odpowiedniej bielizny. Najlepiej wycofać się z wszelkiego rodzaju kolorów czy kostiumów i postawić na klasyczną biel, zmysłowy komplet bielizny, gorset, pas do pończoch i pończochy. Kombinacji jest wiele, ale pamiętać trzeba by nie przesadzić, umiar jest wskazany, jeżeli się nie chce wystraszyć świeżo poślubionego męża. Dobór bielizny w dniu ślubu jest niezwykle istotny, a źle dobrana i dopasowywana może popsuć humor i sprawić, że uśmiech w pełni nie zagości na twarzy.
---
Lady M.T.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Bride from the inside out.
The author of this article is Lady M

The dreams of marrying any woman, teenager or little girl. This is one of the most important events in life that says by the end of his days. We strive to ensure everything was wonderful and perfectly crafted in every detail. On such a day, do not forget anything, even with appropriate underwear.Probably few people could say that during the wedding, and weddings who will be thinking about good and cool underwear? The head will be preoccupied marriage ceremony, wedding and great fun. But how many women she played badly at a party or feel uncomfortable when every five minutes odpinało to strap on a bra, high neck from behind the "look" at the world cup or tight about the rough lace panties? Continuous improvement of guard and can be cumbersome. The lingerie should feel like a second skin, but it must also emphasize femininity. Comfortable underwear, does not necessarily mean a cotton bra and panties. Complete sets can be sent even with the same lace, but I feel it will be good only on condition that all will be well matched.Certainly not pass the exam, roll it up between the buttocks when the shorts, or have scratched his chest with wires protruding.That's what she should wear underwear bride on the wedding day, in large part determines the cut and texture of her dress. Type Greek dress, do not allow to start the lace bra and shorts because the material pouring from the odznaczałyby. For the best fit with thin Greek women thong panties or tight fitting from the waist with short legs. When the dress is a corset, you do not need to assume additional, because the one with the dress, and so we tighten sufficiently and adequately model the figure. Bras are generally not needed. Dresses are sewn so that the bra was redundant. However, the wedding dress is not equal and there are also those that do not have usztywnianej mountains. In this case, it turns out you need a bra to lift and shape bust.Wedding night, also requires the appropriate underwear. Top withdraw from all sorts of colors and costumes and put on a classic white, sensual set of underwear, corset, garter belt and stockings. Combinations are many, but we should remember not to overdo it, moderation is indicated if the do not want to scare newly poślubionego husband. The choice of underwear on their wedding day is extremely important and ill-chosen and adjusted may spoil the mood and make you smile do not fully will settle on his face.


Czy wyglądam w niej dobrze? Czy powale wszystkich na kolana? Does it look good? Do Ponale all away?

Czy wyglądam w niej dobrze? Czy powale wszystkich na kolana?

Autorem artykułu jest Krzysztof Bentol


Dzień planowany od roku. Załatwianie tysiąca spraw. Sala, orkiestra, zaproszenia, obrączki... Wymieniać można przez godzinę, a i tak na końcu okazałoby się, że o czymś zapomnieliśmy. Abstrahując jednak od tego wszystkiego i skupiając się na Pannie Młodej,

Czy wyglądam w niej dobrze? Czy powale wszystkich na kolana? Czy ON będzie oszołomiony? - te i inne pytania nurtują każdą z Nas szykującą się do ślubu. To dzień, w którym każda Panna Młoda chce czuć się wyjątkowo. Aby czuć się wyjątkowo powinna wybrać suknię swoich marzeń. Jednakże suknia to nie wszystko. Dopełnieniem stroju Panny Młodej powinny być dobrze dobrane buty ślubne, w których nie tylko nogi będę się pięknie prezentować, ale w których przetańczy całą tę wyjątkową noc.
Istnieje parę zasad, które trzeba uwzględnić wybierając obuwie ślubne. Pierwszą z nich jest kolor. Jeżeli chodzi o śnieżnobiałe suknie ślubne oczywiście wybieramy buty również śnieżnobiałe. Problemy zaczynają się, gdy zdecydujemy się na suknie w odcieniu śmietany lub ecru. Postarajmy się wtedy zaopatrzać w kawałek materiału naszej sukni by móc, wybierając obuwie, sprawdzić jak kolor butów komponuje się z kolorem stroju. Zasada jest dość prosta: nigdy, przenigdy nie wybieramy butów jaśniejszych od sukni. Nie muszą być też dokładnie w tym samym odcieniu. Do sukni w kolorze śmietany będą również pasować o ton ciemniejsze buty koloru ecru.
Zasada numer dwa podpowiada, aby buty dobierać uwzględniając elementy zdobiące suknię. Jeżeli nasza suknia posiadać będzie koronki, postarajmy się zdobyć ich ścinek. Suknie ślubne o wielu błyszczących elementach w postaci koralików, koronek lub kryształków nie potrzebują dodatkowych ozdób, dlatego też w tym przypadku radzimy wybrać skromne, klasyczne obuwie ślubne. Nie chcemy przecież wyglądać jak choinka w dniu ślubu. To samo tyczy się sukien wykonanych z tafty kreszowanej lub całych koronkowych. Unikajmy butów o podobnej teksturze. Do tego typu sukien najładniej wyglądają buty ze skóry lub atłasu. Zasada ta działa oczywiście i w drugą stronę. Jeżeli naszą suknię cechuje umiarkowane zdobienie (gdzieniegdzie koronki czy koraliki) możemy zaszaleć przy wyborze butów i zdecydować się na takie, które stać się mogą częścią zdobiącą z powodu koralików, brokatu czy kryształków owe buty posiadających. Dobrze jest też wziąć pod uwagę biżuterię jaką zamierzamy założyć w ten wyjątkowy dzień. Jeżeli będą to przykładowo perły - nie wybierajmy butów „uginających się" pod ciężarem kryształków. Starajmy się zachować zasady dobrego smaku i równowagi.
Trzecią zasadą, która jest równie ważna jak dwie pierwsze to sprawdzenie czy buty są wygodne. Nie wybierajmy bardzo wysokich obcasów jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajone w nich chodzić. Pamiętać należy również, że nasze wesele to nie zabawa, z której możemy wyjść z powodu bolących nóg. Nie, Drogie Panie, to Wasz wieczór i buty nie mogą tego zepsuć. Wybierajmy zatem obuwie, które wewnątrz wykonane zostało ze skóry naturalnej, by zminimalizować ryzyko obtarcia stóp. Ważną sprawą jest również dobrze dobrany rozmiar, gdyż podczas całonocnych szaleństw łatwo o skręcenie nogi, z powodu chociażby za dużych butów.
Mając na uwadze, nasze rady jesteśmy pewni, że bez problemu każda Panna Młoda wybierze buty ślubne takie, które będą dopełnieniem całości a nie niezbędnym elementem, który należy skutecznie zasłaniać suknią.
---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Does it look good? Do Ponale all away?
Chris is the author of this article Bentol

Day planned for a year. Settlement of a thousand cases. Hall, orchestra, invitations, wedding rings ... Can be exchanged for an hour, even as at the end turns out that we forgot something. Apart from this, however, everything and focus on the Bride,
Does it look good? Do Ponale all away? Will he be stunned? - These and other questions bother any of us getting ready for the wedding. It is a day where every bride wants to feel special. To feel exceptionally should choose a dress of your dreams. However, the dress is not everything. Complementing the bride outfit should be well-matched shoes wedding, where your legs will not only beautifully presented, but in which dance the night was exceptional. There are a few rules that you must consider choosing bridal shoes. The first is color. As far as snow-white wedding dresses of course, choose the snow-white shoes. Problems begin when decide to dress in a shade of cream or ecru. Let us then zaopatrzać in a piece of our material to be able to dress, choosing shoes, see how the color matches the shoe color outfit. The principle is quite simple: never, ever choose Shine brighter than the dress. They do not have also be exactly the same shade. For the cream-colored dress will also fit a tone darker color ecru shoes. Rule number two suggests that the shoes be selected having regard to the items adorning dress. If your wedding will have laces, let us try to win their scrap. Wedding dresses of many elements in the form of shiny beads lace or crystals do not need the extra trimmings, this is why If you are advised to choose a modest, classic wedding shoes. We do not want look like a Christmas tree on her wedding day. The same goes for dresses made of taffeta kreszowanej or entire lace. Avoid shoes with a similar texture. For this type of dress shoes najładniej look of leather or satin. This principle course work and in the opposite direction. If our dress is characterized by moderate decoration (beads or lace here and there), we can go crazy when choosing shoes and decide on those which may become part of the decorating because beads, glitter and crystals with these shoes. It is also take into account the jewelry you intend to set up this special day. If they are, for example, Pearl - Do not choose shoes "trees that bend" under weight crystals. Let's try to keep the rules of good taste and balance. The third principle, which is as important as the first two is to make sure shoes are comfortable. Do not select very high heels if we are not accustomed to walk in them. It should be remembered also that our wedding is not Fun, from which we can go out because of sore legs. No, dear Lord, it is Your evening and the shoes can not break it. Therefore choose footwear that inside Made of genuine leather to minimize the risk rubbing feet. It is important to the well-selected size, because during night of madness it's easy to twist your legs, because even for large shoes. Bearing in mind our advice we are confident that no problem either Bride selects those wedding shoes that will complement and not entirely necessary element to effectively cover the dress


Wymarzona uroczystość weselna Dream wedding ceremony

Wymarzona uroczystość weselna

Autorem artykułu jest Jacek Sparrow


W obecnych czasach dekoracja sal weselnych stała się niemal tradycją. Każda Para Młoda doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że gustowna dekoracja materiałowa z elementami florystycznymi nadaje splendoru zabawie weselnej i wprowadza określony, niepowtarzalny nastrój.
By osiągnąć ten cel należy zatrudnić odpowiednią firmę dekoratorską, gdyż lata, w których na własną rękę przystrajano wnętrza weselne już dawno minęły. Pojawia się zatem pytanie, jak dokonać wyboru tej najlepszej firmy, która profesjonalnie podejdzie do naszego zlecenia, spełni wszelkie oczekiwania i pozwoli nam skupić się na innych, równie ważnych sprawach w tym szczególnym okresie.
Dekoracja sal KaliszPierwszym krokiem powinno być dokładne określenie naszych wymagań w skład których wchodzić mogą: kolorystyka, dodatki balonowe, kwiatowe czy świetlne. Powinniśmy być świadomi, że nic nie stoi na przeszkodzie by nasza dekoracja weselna opierała się tylko na balonowych kompozycjach na przykład z dodatkowym balonem niespodzianką, których w trakcie pierwszego tańca eksploduje wyłaniając kilkadziesiąt mniejszych balonów opadających na Młodą Parę. Niejednokrotnie mamy możliwość zamówienia również dekoracji stołów i krzeseł, która wkomponowując się w pozostałą cześć jeszcze bardziej zwiększy walory estetyczne naszej aranżacji. Pamiętaj jednak, że dobra firma nie pozostawi nas samych z tym trudnym zadaniem. Wybierzmy, zatem taką firmę, która ze swoim wieloletnim doświadczeniem doradzi i wyjaśni niuanse branży dekoratorskiej i nakierunkuje na konkretne rozwiązania. Powinniśmy wiedzieć również, że nie istnieje uniwersalna dekoracja, która wpasowałaby się w każde wnętrze, dlatego od potencjalnego usługodawcy oczekujcie twórczego myślenia i nie bójcie się stawiać go przed nowymi wyzwaniami.
Dekoracje weselne KaliszGdy już po długich godzinach oglądania zdjęć i rozmowach określiliście dokładny wygląd dekoracji zastanówcie się, czy nie chcielibyście zobaczyć na Waszym weselu czekoladowej fontanny. Specjalnie przygotowany stół zastawiony słodkimi piankami, wafelkowymi rurkami, świeżymi truskawkami i wieloma innymi produktami a pośrodku tego wszystkiego wielopiętrowa fontanna a w niej przepyszna czekolada belgijska. Tyle smakołyków w jednym miejscu na pewno wzbudzi podziw i przyciągnie grono zainteresowanych. Zastanawiając się dalej zadajmy sobie pytanie, czy barman weselny nie powinien znaleźć się na liście zaproszonych? Pewnie nie wiesz, kto to taki? Już tłumaczę. Wyobraź sobie przenośny drink bar, a za nim osobę serwującą Twoje ulubione drinki. Krwawa Mary, Pina colada, Whisky z colą czy Malibu to tylko nieliczne z tych, które możesz odnaleźć na obszernej karcie menu, którą pomogą Ci skomponować. Pamiętaj, że możesz zamówić również drinki bezalkoholowe, co sprawia, że drink bar staje się dostępny dla wszystkich, nawet dzieci. Fontanna z czekolady w połączeniu z usługą "barman weselny" zagwarantuje Tobie i Twoim gościom mnóstwo atrakcji i z pewnością podniesie rangę tego wyjątkowego dnia.
---
Dekoracja sal Kalisz - wszystko w jednym miejscu

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.plDream wedding ceremony
The author of this article is Jacek Sparrow

Nowadays, decorating wedding halls became almost a tradition. Every bride and groom is acutely aware of this, the tasteful decoration with elements of floral material adds to the splendor and introduces a fun wedding set, a unique mood.To achieve this objective the company must employ sufficient dekoratorską, because the years in which the interior embellished his own wedding has long passed. The question therefore arises, how to select the best company, that will come to our order, meet all expectations and will allow us to focus on other equally important issues in this particular period.The first step should be to accurately define our requirements in a composition which may include: coloring, balloon accessories, floral and light. We should be aware that there is nothing in the way of our wedding decoration based only on the compositions of the balloon, for example, with an additional balloon surprise that during the first dance emerges explodes dozens of smaller balloons falling on the young couple. Many times we can order the decoration of tables and chairs, which wkomponowując the remainder will further increase the aesthetic value of our arrangement. But remember that a good company will not leave us alone with this difficult task. Us choose, therefore, that firm, with its long experience to advise and explain the nuances of the industry and Decorating nakierunkuje into concrete solutions. We should know also that there is no universal decoration, which wpasowałaby any interior, and therefore expect the potential provider of creative thinking and not afraid to put it to new challenges.Once, after long hours of viewing photos and interviews defined the exact appearance of decorating think about whether or not you like to see on your wedding chocolate fountains. A specially prepared table is set with sweet marshmallows, wafelkowymi tubes, fresh strawberries and many other products and the middle of it all multi-storied fountain in her delicious Belgian chocolate. So many goodies in one place surely inspire awe and to attract a group of stakeholders. Reflecting further ask ourselves whether the bartender wedding should not be on the invitation list? Sure you do not know who it is?Already explain. Imagine a portable drink bar, followed by the person serving your favorite drinks. Bloody Mary, Pina colada, Whisky cola and Malibu are only a few of those that you can find on the extensive menu card, which will help you compose.Remember, you can also order soft drinks, which makes the drink bar is available to everyone, even children. A fountain of chocolate combined with the service "wedding bartender will ensure you and your guests plenty of activities and will certainly raise the status of this special day.

Weekend Kawalerski, jak zorganizować? Weekend Knight, how to organize?


Weekend Kawalerski, jak zorganizować?

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki


Mogłoby się wydawać, że o wieczorach kawalerskich powiedziano już wszystko i właściwie nie ma już nic do dodania. Internet pełen jest dobrych rad w jaki sposób spędzić tę wyjątkową imprezę, kogo zaprosić, kto zorganizuje.
Ja jednak stając przed wyzwaniem organizacji wieczoru kawalerskiego nie znalazłem w internecie wszystkich potrzebnych informacji. Dlatego postanowiłem podjąć się napisania jeszcze jednego artykułu w tym temacie. Jak wiadomo organizacja wieczoru kawalerskiego jest dużym zaszczytem, ale także bardzo odpowiedzialną funkcją. Jeżeli zostaliśmy wybrani na organizatora tego typu imprezy czeka nas szereg zadań do wykonania. Musimy sporządzić listę gości, wybrać sposób spędzenia wieczoru w taki sposób aby wszyscy goście byli zadowoleni, miejsce organizacji, zarezerwować lokal itp. Niezależnie czy organizujesz wieczór kawalerski w Krakowie, Wrocławiu, Londynie czy w Kozich Dołach, ważne jest to by przyszły pan młody, oraz jego goście zapamiętali go jak najdłużej.
Panuje powszechny stereotyp, że mężczyźni nie przywiązują większej wagi do tego by ten wieczór był wyjątkowy. Pozwolę sobie jednak, nie zgodzić się z nim. Polacy idąc za przykładem Anglików coraz częściej decydują się na imprezy wyjazdowe czy nie typowe wieczory kawalerskie wymagające uprzednich przygotowań.
Atrakcje możemy podzielić na dzienne oraz wieczorowe. W ciągu dnia będziemy oddawać się kreatywnym zabawom, które duzi chłopcy lubią najbardziej a wieczorem czeka nas imprezowy szał. Pisząc scenariusz powinniśmy uwzględnić upodobania gości oraz ich możliwości finansowe. Nie, każdego musi być stać na oglądanie „wodospadu Niagara” lub nie każdy może mieć na to ochotę. Dlatego zanim zaczniesz planować atrakcje koniecznie skonsultuj budżet z uczestnikami. Jeżeli planujecie imprezę weekendową na wyjeździe, powinieneś odpowiednio wcześniej zarezerwować hostel lub pensjonat w którym się zatrzymacie. Kolejny etap to zaplanowanie atrakcji dziennych. Do ciekawych propozycji należą z pewnością: rejs super szybkimi łodziami patrolowymi po zatoce gdańskiej z prędkością 120 kilometrów na godzinę czy wyścigi quadami. Do najpopularniejszych atrakcji wieczorów kawalerskich należy także paintball czy zabawa na torze cartingowym. Jeżeli jednak atrakcje te wyzwalają w nas za mało adrenaliny zawsze możemy pomyśleć o wspólnym skoku ze spadochronem czy skoku na bungie.
Pamiętajmy o tym aby podczas dziennych zabaw nie przemęczyć uczestników, gdyż po krótkiej regeneracji sił czeka nas jeszcze cało nocne szaleństwo w klubach, dyskotekach czy kasynach. Pisanie scenariusza nie należy do najłatwiejszych, więc warto by zajęła się tym osoba kreatywna i posiadająca zdolności organizatorskie.
---
T.G.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Weekend Knight, how to organize?
Thomas is the author of this article Galicki

It might seem that, stag nights, and everything has been saidactually there is nothing to add. The Internet is full of good advice on howway to spend this special event, who to invite, who will hold.I, however, facing a challenge to organizations is not the bachelor partyfound on the Internet all the information you need. So I decidedundertake to write another article on this topic. As is well knownorganizing the bachelor party is a big honor, but also veryresponsible function. If you have been chosen as the organizer of this typeevents waiting for us to perform various tasks. We need to draw up a list of guests,choose how to spend the evening in such a way that all the guests weresatisfied, venue, book a restaurant, etc. Whetherorganizing a bachelor party in Krakow, Wroclaw, London or KozyPits, it is important to the future bridegroom and his guests will remember himas long as possible.There is a widespread stereotype that men did not attach much importance tothat by this evening was special. Let me, however, disagree withhim. Poles following the example of English are increasingly turning to the eventsexit or not the typical stag requiring priorpreparations.Things can be divided into daytime and evening. During the day weindulge in creative amusements that big boys like the most andevening awaits us party frenzy. Writing the script should take into accounttastes of visitors and their financial capabilities. No, each one must be able to afford theviewing of "Niagara Falls" and not everyone can be like. Therefore,before you plan the activities necessary to consult with the participants in the budget.If you are planning a party weekend away, you should bepre-book a hostel or guest house where you stay. Nextstep is to plan daily activities. The interesting part of the proposalCertainly: super-fast boat patrol in the bay of Gdanskspeed of 120 kmh and racing quads. Forstag's most popular attractions is the paintball orcartingowym fun on the track. However, if these activities trigger in us enoughadrenaline, we can always think of the common jump with a parachute and jumpbungee.Let us remember that during the day's play did not spend the participants, becauseAfter a short recuperation we still have a whole night madness in the clubs,discos and casinos. Writing the screenplay is not the easiest,so you might want to look into this person who has creative capacity, andorganizational.


Jak zaplanować wieczór panieński? How to plan a bachelorette party?


Jak zaplanować wieczór panieński?

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki


Ile jest osób tyle może być pomysłów na zorganizowanie wieczoru panieńskiego. Dlatego właśnie funkcja organizatora tej wyjątkowej imprezy jest tak odpowiedzialna. W końcu sklecenie z setek pomysłów gotowego scenariusza jednego wieczoru nie należy do najłatwiejszych.
Tym bardziej takiego, który będzie odpowiadał wszystkim uczestnikom tej jedynej w swoim rodzaju imprezy. Jeżeli więc stanęłaś przed wyzwaniem zorganizowania wieczoru panieńskiego, musisz wiedzieć, że to nie tylko zaszczyt, ale również szereg przygotowań i zmagań prowadzących do tego by dzięki Tobie wieczór ten długo pozostał w pamięci jego uczestników i głównej zainteresowanej. Przystępując do organizacji musisz przemyśleć takie istotne aspekty jak: lista gości, sposób spędzenia czasu, miejsce w którym zorganizujesz imprezę, szereg gier i zabaw mających na celu rozruszanie towarzystwa. Jeżeli nie czujesz się na siłach by samotnie stawić czoło temu wyzwaniu, możesz pośród znajomych przyszłej panny młodej zwerbować jedną lub dwie dziewczyny, które pomogą Ci w przygotowaniach. Dwie osoby do pomocy to maksimum, gdyż jeżeli organizacją będzie zajmowało się zbyt dużo osób wprowadzi to masę niepotrzebnego zamieszania.
Przystępując do sporządzania listy gości na wieczór panieński, możesz skonsultować ją z bohaterką imprezy, gdyż możesz przeoczyć znajomych, których ona koniecznie chciałaby zaprosić. Tworząc listę musisz być ostrożną by np. nie popełnić jakiejś gafy np. zaproszenie byłej dziewczyny przyszłego męża czy nie zaproszenie przyszłej bratowej. Zdrowy rozsądek i konsultacja z przyszłą panną młodą to klucz do stworzenia optymalnej listy gości na wieczór panieński.
Kiedy mamy za sobą już listę uczestników warto jest z nimi skonsultować budżet przedsięwzięcia. Od tego głównie zależy sposób w jaki spędzicie tą imprezę. Jeżeli zlekceważysz ten fakt, może okazać się, że połowa gości nie przyjedzie ponieważ koszt imprezy przekracza ich możliwości finansowe. Pamiętaj aby nie mierzyć wszystkich swoją miara, lecz wspólnie dojść do porozumienia. Możesz w tym celu zorganizować spotkanie lub konferencję na facebooku. Będzie to miało ten plus, również dlatego że poznamy wstępne opinie uczestników na temat różnych atrakcji. Jest to o tyle ważne, że może nie każda z was ma ochotę na siniaki po paintballu czy quadach. Spotkanie takie pozwoli Ci poznać gusta uczestników, co z kolei ułatwi Ci wybór odpowiednich atrakcji. Jeżeli będziesz znała możliwości gości oraz ich predyspozycje możesz przystąpić do układania scenariusza. Warto jest także przemyśleć spędzenie wspólnie całego dnia, dzieląc atrakcje na dzienne i wieczorne szaleństwo. Jeżeli podejdziesz do zadania profesjonalnie i z głową, wieczór ten z pewnością na długo utkwi w Waszej pamięci.
---
T.G.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

How to plan a bachelorette party?
Thomas is the author of this article Galicki

How many people can be so many ideas for organizing hen night.That is why the function of the organizer of this unique event is soresponsible. At the end of the hundreds of ideas sklecenie prepared scriptone night is not the easiest.The more one that will meet all participants in thatunique event. If so stanęłaś challengeorganize evening ladies, you know that is not onlyhonor, but also a number of preparations and the struggles that would lead tothanks to you this evening, stayed long in the memory of the participants and the mainconcerned. By joining the organization need to rethink such importantconsideration: the guest list, how to spend the time, a place whereorganize the event, a number of games and activities designed to Startingcompany. If you do not feel up to tackling this alonechallenge, you can among friends future bride to recruit one ortwo girls that will help you prepare. Two people to help itmaximum, because if your organization will be dealt with too many peopleintroduce a mass of unnecessary confusion.By entering the drawing up the guest list for a hen party, you canconsult the heroine of the event, because you might miss the friends whoseIt sure would like to invite. When creating your list you have to be careful that suchI do not make any gaffes such as the former call girls future husband orbrother's wife did not call the future. Common sense and consultation with the futurebride is the key to creating an optimal guest list for the eveninghen.When we have had already a list of participants, it is worthwhile to consult with their budgetproject. Since then, largely depends on how you will spend this event.If you disregard this fact, it may be that half the guests did not arrivebecause the cost of the event exceeds their financial capabilities. Remember not tomeasure all of its measure, but together come to an agreement. You canTo this end, to organize a meeting or conference on facebook. This will beThis, plus, also because they know the initial feedback from participants onvarious attractions. It is very important that we can not each of you in the mood forbruises after paintball or quad. Such a meeting will let you know the tastes ofparticipants, which in turn gives you a choice of suitable sites. If youaware of the possibility of guests and their predisposition you're ready to layscenario. It should also consider spending the entire day together,dividing the attractions on the day and evening madness. If you talk to himtasks professionally and in my head, an evening that will long becomes lodged in theYour memory.


Any other wedding stationery Wybór sali weselnej

Wybór sali weselnej

Autorem artykułu jest ZaVka


Jedną z najważniejszych decyzji w życiu człowieka jest decyzja o ślubie, jeżeli taką podejmiemy w pierwszej kolejności ustalamy datę ślubu. Decydując się na ślub z przyjęciem weselnym należy zadać sobie pytanie gdzie zorganizować przyjęcie weselne w restauracji, w domu weselnym czy może w wynajętej sali.
Sala weselna ProsperPrzy wyborze będzie istotna ilość gości zaproszonych na przyjęcie weselne. Jeżeli to będzie przyjęcie na około 40-60 osób to najlepsza będzie restauracja z salą do tańczenia, natomiast większe wesela (ze względu na większą ilość gości) najlepiej organizować w domu weselnym lub w wynająć salę weselną.
Mając już ustaloną ilość gości możemy zacząć poszukiwanie miejsca,  w którym odbędzie się nasze przyjęcie weselne.  Aby uniknąć błędów i zapobiec niepotrzebnym przedślubnym stresom należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
- dostępność sali w określonym terminie,
- na ile osób przeznaczony jest lokal.  Sala weselna, na której można pomieścić maksymalnie 80 osób i tyle właśnie planujemy na naszym przyjęciu, może być nieco za mała i będzie ciasno.
- jak wcześnie można otrzymać klucze do pomieszczeń i na jak długi okres czasu,
- czy dom weselny/restauracja współpracuje z muzykami. Jeżeli tak i proponują nam ten zespół to koniecznie wcześniej trzeba ich posłuchać,
- czy dom weselny/restauracja oferuje pokoje dla nowożeńców i ewentualnie dla gości i kiedy te pokoje należy opuścić,
- czy sala dekorowana jest przez dom weselny/restaurację, czy też musimy zrobić to we własnym zakresie. Jeżeli dekoracja sali jest stała, to czy jest wliczona w cenę,
- jaki będzie układ stołów,
- czy jest klimatyzacja i co ważne czy działa,
- czy przy domu weselnym/restauracji jest parking dla gości,
- kiedy należy wpłacić i w jakiej wysokości zaliczkę i kiedy należy zapłacić resztę,
- jaka jest cena za osobę i jak są liczone dzieci,
- czy menu jest z góry ustalone, czy też można wprowadzać własne propozycje,
- co stanie się z jedzeniem i napojami, które zostaną po weselu, czy są one pakowane dla młodych.
Po wybraniu odpowiedniej sali pozostaje nam, cierpliwie czekać do tego ważnego dnia i dobrze się bawić a na pewno nasze  przyjęcie weselne będzie udane.
---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Any other wedding stationery 
The author of the article is Thomas Bury

Marriage is a big and complicated operation, during which fewer cases may simply be accidentally omitted. One of these cases are specially purchased for this purpose stationery, wedding stationery or for the transmission of important information about the wedding. For each "wedding activities" will need a different pattern of the document. Of course there are those who choose stationery costing np.20 gold apiece while others, choose the cheapest. Usually, however, choices are located somewhere in the middle and in this respect should be planned expenditure for this purpose. Here are some advice on this matter. The first and most important thing is of course the selection, purchase and send (or provide personally) invitations to the wedding. In a situation where we go in person (the groom, the bride) to the invited guests, of course, do not limit ourselves to a verbal invitation, but even prepared an invitation. You can pick and choose from a variety of sizes and shapes of calls - as well as lockable, folding, with bows, ribbons and other embellishments. On the external side can put the names of and inside the Suite, you must enter the place, date of marriage, names and place of the wedding along with a confirmation of arrival at the specified time limit. The invitation can also be embellished with a fragment of a love poem considered a classic in the field of poetry. Invitations can be formal, written in the official language of style and elegance, or quite free, can be both comprehensive in content, or laconic. The most important thing to include all necessary information to the guest is not lost and arrived happily married. Of course, the invitations and envelopes are needed any, should be slightly larger format than the format of the invitation. The envelope prevents any accidental podniszczeniem invitation, fold and costs peanuts. At the same time, in many cases, the envelopes are included as standard to the purchased calls, which solves the problem of compatibility of design. By sending an invitation to the guests look forward to the confirmation of arrival to a certain (specified in the notice) of the time. To this end, we can provide contact numbers for you or your baby, or send an additional card for reply, together with an addressed envelope.This type of card in the header includes the French acronym (RSVP Repondez sil vous plait) is - please reply. If you're planning two or even three sets of dinner, you can also ask for a select list of this set, which guests will reflektować. For specific desire or when we want to leave your guests an extra nice souvenir from your wedding, you can purchase a package of so-called. "Thank You". Thank you for coming and participating in the wedding invitation is usually the largest and includes the traditional (or less formal and individualized) thanks. This type of correspondence should be sent to guests at least six weeks after the wedding. Specific and little-known in Poland, a kind of "wedding stationery" are called. "Blocks of notes." Blocks are nothing more than standardized notebooks printed on a beautiful and smooth coated paper with the wedding date and names of the bride and groom. Shall be communicated to all persons who are at the wedding some "special tasks" to do - when and where to go after the flowers ordered, the journey to the photographer for a wedding photo session with the groomsmen, the program removing bride's veil, a list of songs that the orchestra must necessarily play etc . Etc. In the particular case can serve as a block, already somewhat forgotten prop, a dance pass - with whom, and when we have an appointment at the joint Plasy. When our guests arrive for the wedding from afar, it is likely that ask us to reserve space in a nearby hotel or guesthouse. Not everyone has the ability to maintain "niepijącego driver" and not everyone lives close enough that they can come back from a wedding directly to their own homes. If coming from far greater number of people reserving seats in case the hotel will be essential. For this purpose, useful special standard notification containing information about the hotel and getting to him. Many hotels and guesthouses in the case of reserving seats for more people also offer certain discounts. Visitors should be at least a few days before the ceremony to receive such notification letter with the address of accommodation, telephone contact and a clear route directions. If necessary, you can also join the local phone companies for taxi or bus ride of the local communication. However, if we want to make sure we provide our guests to the rooms prepared, we need to inform the selection - what is the form of transport and what time.Wedding Invitations and notifications can be ordered online or you can select at the grocery store together with such accessories. You can choose the style simple but elegant, communicative, or with full and comprehensive information. And, of course, the bride should also at some elegant wedding stationery, inform your boss about a name change. For the avoidance of unnecessary misunderstandings later.