Tuesday, March 22, 2011

Organizacja wesela Wedding

Organizacja wesela

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki


Organizacja tego najważniejszego dnia w życiu nie jest przedsięwzięciem łatwym i często trwa co najmniej kilka miesięcy, jeśli nie rok. Przed osobami, które podejmą się stworzeniu odpowiednich warunków dla tej uroczystości jest niemałe wyzwanie,
trzeba przecież zamówić salę weselną, wybrać zaproszenia, dodatki, skontaktować się z dobrym fotografem, ułożyć menu i oczywiście pomóc szczególnie pani młodej w wyborze odpowiedniej sukni. Bardzo często przyszli państwo młodzi decydują się na zorganizowanie wszystkiego na własną rękę, czasem z pomocą przychodzą im świadkowie, przyjaciele i oczywiście rodzice, ale popularne stało się też wynajęcie firmy cateringowej, która postara się, aby wszystko zostało zapięte na ostatni guzik, oczywiście kierując się naszymi wskazówkami. Zarówno jedna, jak i druga forma jest dobra, obie mają też swoje wady i zalety, jednak dziś będzie o tym, co niezbędne, więc o sali weselnej, fotografie, menu i muzyce.
Datę ślubu często ustala się z dużym wyprzedzeniem, bo również stosunkowo wcześniej trzeba zająć się szukaniem sali weselnej. Możemy się zdecydować na pałacowe komnaty, dworek albo salę weselną z możliwością noclegu, których w Polsce coraz więcej. Oczywiście możemy zadbać o to, aby w tym najważniejszym dniu udekorować ją bardziej „pod swój gust”, jednak właściciele sal bardzo często proponują rozwiązania, które idealnie pasują do klimatu miejsca. Wielkość sali jest też uzależniona od ilości gości, w przypadku, gdy chcemy urządzić jedynie kameralne przyjęcie być może wystarczy wynajęcie restauracji, jeśli wesele ma się odbyć na dwieście osób, trzeba pomyśleć o znacznie większej powierzchni.
W momencie, kiedy zaczynamy rozglądać się za salą weselną, dobrze jest też podpytać znajomych, być może takich, którzy niedawno brali ślub, czy nie polecają jakiegoś fotografa. Często pocztą pantoflową rozchodzą się najlepsze informacje o ludziach, którzy sprawia, że niepowtarzalne chwile zostaną uwiecznione na zawsze. Często w czasie, gdy nie ma „sezonu”, więc w miesiącach zimowych obniżają oni ceny swoich usług nawet o 40 %, więc być może warto brać tę kwestię pod uwagę.
Równie istotny jest wybór menu, choć roczne wyprzedzenie jest zbędne. Dobrze jest jednak brać pod uwagę fakt, że wśród gości weselnych mogą pojawić się tacy, którzy będą wegetarianami – dobrze jest pamiętać o potrawach również dla nich. Domy weselne często proponują gotowe zestawy dań z kuchni staropolskiej, czy międzynarodowej, może więc warto rozpatrzyć też ich ofertę. Jeśli chodzi o alkohol, to zadbajmy o to, aby na stołach nie królowała wyłącznie wódka, ale, żeby znalazło się na nich też wino czerwone i białe, piwo, czy nieco „ekskluzywne” trunki, więc whisky, czy koniak. Pamiętajmy też o odpowiedniej ilości napoi bezalkoholowych.
W przypadku wyboru muzyki tak naprawdę mamy do wyboru do koloru. Możemy się pokusić o zatrudnienie kapeli rockowej, profesjonalnego didżeja albo weselnej orkiestry z prawdziwego zdarzenia, która z pewnością w którymś momencie zaserwuje „Białego misia”.
Organizacja wesela nie jest sprawą łatwo i często zapominamy o sprawach, które wydają się mało istotne. Mam więc nadzieję, że tych kilka praktycznych wskazówek pozwoli Wam na uniknięcie niepotrzebnych nerwów i ewentualnych wpadek.
---
T.G.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Wedding
Thomas is the author of this article Galicki

The organization of this most important day in my life is not an easy undertaking, and it often takes at least several months if not years. From people who take the creation of adequate conditions for this event is a challenge,Yet you need to order a wedding hall, choose invitations, accessories, contact a good photographer, arranged the menu and of course especially to help the bride choose the right dress. Very often came to the bride and groom decide to organize everything on your own, sometimes they come with the help of witnesses, friends and parents, of course, but also became a popular hiring a catering company, which will make sure everything is buttoned the last button, of course, guided by the our guidelines. Both one and the second form is good, both have also their advantages and disadvantages, but today will be about what is necessary, so the wedding hall, photos, menus and music.Wedding date is often determined well in advance, because the relatively earlier needed to deal with finding a wedding hall. We can not decide on the palatial room, wedding hall or manor house with the possibility of accommodation, which in Poland more and more. Of course, we can ensure that, in this most important day to decorate it more "in your taste, but the owners of halls very often propose solutions that are ideally suited to the climate of the place. The size of the room is also dependent on the number of guests, if you want to arrange the adoption of only the chamber may be sufficient to hire the restaurant where the wedding will be held at two hundred people, you have to think of a much larger area.At a time when we start looking for a wedding hall, it is also podpytać friends, perhaps those who recently were married or not recommend a photographer. Often spread by word of mouth the best information about the people who make unique moments will be immortalized forever. Often when there is no "season", so in the winter months, they lower the prices of their services as much as 40%, so you may want to take this issue into account.Equally important is the choice of menus, although the annual advance is unnecessary.But it is useful to take into account the fact that among the wedding guests may arise are those who are vegetarians - it is good to remember the dishes well for them.Weddings are often houses offer set menus of traditional Polish cuisine, or international, so we can also consider their offer. As for alcohol, the Ecology is to reign on the tables, not only to vodka, but that they were on a red and white wine, beer, or a bit "exclusive" drinks, so the whiskey, and brandy. Let us also remember the number of soft drinks.In the case of the music selection really have to choose the color. We may be tempted to employ a rock band, a professional DJ or wedding band with a real event, which will surely at some point be ready to serve, "White Bear".Organization of weddings is not a matter easily and often forget about things that seem insignificant. So I hope that these few practical suggestions will help you avoid unnecessary nerve and possible mishaps.

1 comment:

 1. In fact, many of these caterers also provide free consultation and
  will help you select the starters, main courses,
  desserts, and drinks to suit the occasion and your budget.
  Being able to plan ahead and envision how the room will look is critical.
  They have children's clothing ranging from infant all the way through the tween years. The doorman would greet me dressed in his dark blue and red uniform each day as I would hand him the keys for valet and I would sashay my little self'.
  Social media marketing can no longer be overlooked since
  it can offer a great big help for your company through exposures.
  The states became fully involved under the 1973 need for federal stance on child abuse issues.

  Romeo Beckham prefers going out with his stuffed animals.
  If the company is a large fashion industry, it needs to have the endorsement of supermodels.
  We also assist talent in getting larger market representation once they are qualified and ready.
  There are several cute clothing items that are appropriate for boys
  to wear. Convents, churches, and lone wealthy people were among the first to attempt
  to protect children from families who could care
  for them. Buying clothes for growing babies is a challenging task.
  If expectations are high regarding production, you need to work even harder to keep these employees confident about their
  job and happy with working conditions. The importance of office
  furniture is most patent when it can be accommodate and changed to support employees to work in
  special ways and to achieve the goals. Church arrangements, the limos that move the bridal party
  around the town, the security, like the wedding planners, just keep everything moving
  as it should is what they also offer. With Bridal collections gaining
  prominence, designers all over the world have
  started concentrating on saris, as every Indian woman will wear a sari on her wedding day.
  H&M clothing for kids includes dresses, sweaters, shoes, jackets, shirts, suspenders,
  vests, boots, sweatpants and numerous other items. One of the items that stands out in my mind was this'. If it is not available, tell the parent that the conference is over and that you will schedule another one where the administration will be present. Knowing the language helps you converse, if you know what I mean. We spent 3 nights and 4 days in this Beautiful Hotel and Conference Center. The secret to this trick was that I never dried their clothes in the dryer, but line dried them instead. This is the average height of women 20 through 69 years old; women 70-79 must shrink a little or else they did not have as good nutrition: they average 5'3," while women 80 and up average a diminutive 5'1".
  Things like how you answer the phone, how you greet shoppers,
  how cheerfully you correct mistakes or accept returns, how
  aggressively you negotiate contracts all become bound up in one composite image.
  Further, our range is available in colors and patterns to meet the choices of diverse
  clients.

  My web blog ... konferencje rzeszów

  ReplyDelete