Wednesday, November 19, 2014

Ślub i wesele na Ukrainie Wedding in Ukraine

Ślub i wesele na Ukrainie

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki

Na bogato. Tak ślubują sobie Ukraińcy. Bo wstępowanie w związek małżeński jest wydarzeniem ważnym, hucznym i należycie przemyślanym. Nim ono nastąpi trzeba się dobrze naradzić, przeliczyć pieniądze i dokonać wielu istotnych wyborów.
Kościół musi być piękny, skąpany w złocie, przystrojony kwiatami i ikonami. Młodzi długo szukają właściwego miejsca, bo ceremonia zawierana w małych, wiejskich kapliczkach już dawno przestała być modna. Jednak współcześni narzeczeni, choć czerpiący garściami ze światowych nowinek ślubno-weselnych, chcą też żyć w zgodzie z narodowymi obrzędami. Stąd, po hucznym wieczorze panieńskim i kawalerskim, przychodzi moment na wzruszające błogosławieństwo (blahsovenya) od rodziców.
Po nim, przyszli małżonkowie przyjeżdżają do świątyni, by osobiście i razem witać wszystkich gości. Ta jedność pary podkreślana jest na każdym kroku - przecież odtąd zakochani połączeni będą wspólną równą pracą na rzecz związku i nowopowstałej rodziny.
Obrączki. Zakłada się je jeszcze przed rozpoczęcie mszy, gdy tylko kapłan usłyszy potwierdzenie, że obydwoje oblubieńcy z własnej woli chcą przyjąć małżeński sakrament. Na drodze do ołtarza parze towarzyszą świadkowie zwani starosties. Narzeczeni niosą, zamiast kwiatów, obrazki z wizerunkami Marii Panny i Jezusa Chrystusa, których mają zawsze naśladować.
Msza trwa około godziny – ksiądz sam śpiewa różne zawołania i ceremonialne utwory, a goście odpowiadają (również śpiewem) na jego wezwania. To forma radosnej modlitwy. Bukiet kwiatów, uprzednio położony na kościelnej ławce, panna młoda składa pod obrazem Maryi, chwilę też się tam modli i odprowadzana przez księdza, dołącza do oczekującego na nią wybranka serca. Wówczas zaczyna się koronacja, a więc założenie nowożeńcom wieńców z zielonego mirtu, symbolizującego miłość i płodność. Po błogosławieństwu, para okrąża trzykrotnie ołtarz – ma już wtedy, związane stułą, dłonie. To pierwsze wspólne kroki żony i męża. Mają być one skierowane w stronę wiary oraz zgody.
Wychodząc ze świątyni, młodzi są „wygwizdani” radośnie przez gości, przyjmują gratulacje i prezenty, po czym prowadzą swych bliskich na przyjęcie weselne. To rozpoczyna się szampanem, toastem świadków i rozdaniem pierwszych koktajli. Zabawa, konkursy, tańce – wszystko wygląda podobnie jak w tradycji polskiej. I tylko zamiast tortu, o północy, podaje się pięknie zdobiony bochen chleba, zwany korovai. Na nim ustawia się figurki białych gołąbków. Przez całą noc nie brak jedzenia oraz napojów. Jak również świetnego humoru.
---
T.G.
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Wedding in UkraineThe author of the article is Thomas GalickiOn the rich. That vow the Ukrainians. Because entering into marriage is an important event, and duly hucznym thought. Before it will be good counsel, count money and make many important choices.The Church must be beautiful, bathed in gold, adorned with flowers and icons. Young people looking for a long time right place, because the ceremony concluded in small, rural shrines have long since ceased to be fashionable. But the modern bride and groom, but which draws handfuls of the world's news ślubno-wedding, they want it to live in harmony with national ceremonies. Hence, after the evening hucznym maiden and bachelor, comes the moment of touching blessing (blahsovenya) from their parents.After him came the spouses come to the temple, and time to personally greet all guests.This unity is emphasized pairs at every turn - after all, from now on will be connected by a common love equal to the work on behalf of the newly established relationship and family.Engagement rings. It is assumed before the start of Mass, the priest as soon as he hears confirmation that both oblubieńcy voluntarily want to take the sacrament of marriage. On the way down the aisle together accompanied by the witnesses called starosties. Bride and groom pose, instead of flowers, pictures of images of the Virgin Mary and Jesus Christ, which they always follow.Mass lasts about an hour - the priest cries himself singing different songs and ceremonial, and guests are responsible (also singing) on ​​his request. It is a form of joyful prayer. A bouquet of flowers, previously located on the church pew, the bride is made under the image of Mary, while also praying there and discharged by a priest, joins the chosen one waiting for her heart. Then begins the coronation, and so the assumption newlyweds with green myrtle wreaths, symbolizing love and fertility. After the blessing, couple circles the altar three times - it has already, related stole, hands. This is the first joint steps the wife and husband. They are to be directed towards faith and consent.Starting from the temple, the young are "hissed" joyfully by visitors, receive congratulations and gifts, and keep their loved ones at a wedding reception. It begins with champagne, toast the witnesses and dealt the first cocktails. Entertainment, competitions, dances - everything looks like a Polish tradition. Only instead of cake, at midnight, gives a beautifully decorated loaf of bread, called korovai. On the set of white doves figurines.Throughout the night there is no lack of food and beverages. As well as great humor.---T.G.An article from the site www.Artelis.pl

No comments:

Post a Comment