Wednesday, November 19, 2014

Ślub i wesele w Tunezji Wedding in Tunisia

Ślub i wesele w Tunezji

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki

Niby podobnie, a jednak zdecydowanie bardziej orientalnie – tunezyjskie uroczystości ślubno-weselne są pełne barw, śmiechu i różnych, drobnych obrzędów, które warto krótko opisać.
Zaręczyny. Od swego partnera kobieta dostaje zwykle okazałą biżuterię. To rodzaj inwestycji – wiadomo przecież, że precjoza pozostaną w domu małżonków, dopóty ci będą razem żyć. Im bliżej Tunisu, tym więcej zwyczajów przejętych z tradycji europejskiej, są jednak rodziny (na przykład pustynne, berberyjskie), które pielęgnują dawne zwyczaje i wesele organizują zgodnie z zasadą: jeśli cieszyć się szczęściem młodej pary, to nie krócej niż trzy dni! Zdarzają się więc imprezy trwające tydzień.
W dniu ślubu pan młody, w asyście kolegów, braci i kuzynów, którzy poprzedniego wieczoru zorganizowali mu wieczór kawalerski (z sziszą i nie tylko!), jedzie do domu swej wybranki. Wiezie bukiet kwiatów – wprawdzie mniejszy niż ten panny młodej – ale w Tunezji obydwoje narzeczeni idą do ołtarza… ukwieceni. Zewsząd słychać okrzyk „mabrouk”, który oznacza „wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!” – odpowiada się nań podziękowaniem „iberykwik”.
Na wesele, przeważnie, zabija się barana – na stoły wjeżdża wówczas świeże mięso. Poza nim nie ma innego jadła, bo Tunezyjczycy uznają, że przyjęcie dla pary młodej organizowane jest na jej cześć, nie ku chwale pełnych brzuchów biesiadników. Jeśli rodzina jest zamożniejsza, funduje zimne i gorące napoje. Alkoholu – brak. Nie po to każdy rodzic zbiera na pielgrzymkę do Mekki, by żeniąc czy wydając za mąż kolejne swoje dziecko, łożył jeszcze na przyjemności gości. W przerwach między tańcami, można posilać się bardzo słodkimi ciastkami.
Pierwszego dnia obrządków, podpisuje się kontrakt małżeński (w towarzystwie notariuszy uzgodniona zostaje rozdzielność majątkowa, wszystkie podpisy prawne przemodlone są Koranem) i wieczorem przychodzi pora na maleńkie party dla najbliższych. Muzyka jest „na żywo”, gra zaproszony zespół ludowy. Stroje niezobowiązujące, mało kto wygląda galowo.
Po imprezce panna młoda spędza kilka godzin w gronie kobiet. Jest starannie depilowana i szykowana do drugiego, weselnego dnia. Wówczas to wszyscy przywdziewają swoje najlepsze stroje i idą o świcie do fryzjera. Tak wystrojeni, wsiadają do samochodów i tworzą orszak – najważniejsze jest w nim auto z parą młodą. Wszyscy okrążają dzielnicę w której mieszkają i wracają do domu, gdzie rozpoczyna się wielka feta. Kończy się ona o pierwszej nad ranem, bo tak wygląda – rygorystyczne w Tunezji – przestrzeganie ciszy nocnej. Panowie, jeśli mają siłę, mogę sobie jeszcze posiedzieć przy piwie.
Co ciekawe – młodzi nie dostają żadnych prezentów, co lepiej sytuowane kobiety w rodzie mogą podarować obu teściowym jakieś pieniądze – na znak, że doceniają ich gospodarskie starania. Wszak dom, przed przyjazdem gości, trzeba było starannie wysprzątać. Dziewczyna, która wchodzi do rodziny, od razu traktowana jest jak córka i siostra. Na ulicy ludzie zatrzymują małżonków, gratulując im i życząc powodzenia w przyszłości. Wszyscy są mili, życzliwi. To piękne chwile, zwiastujące szczęśliwą przyszłość szczęśliwych ludzi.
---
T.G.
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Wedding in TunisiaThe author of the article is Thomas GalickiSeemingly similar, but significantly more oriental - Tunisian-wedding celebrations ślubno are full of color, laughter, and various minor ceremonies, which we briefly describe.Engagement. Since his partner, a woman usually gets a magnificent jewelry. This type of investment - known that valuables will stay at home spouses, as long you will live together.The closer to Tunis, the more habits inherited from the European tradition, but they are a family (for example, desert, Berber), which preserves old customs and wedding organized according to the principle: if you enjoy the happiness of the bride and groom, it is not less than three days! There are so events lasting a week.On the wedding day the bridegroom, assisted by colleagues, brothers and cousins, who organized the night before his bachelor party (with shisha and not only!), Goes to the house of his bride. Carries a bouquet of flowers - although smaller than that of the bride - but in Tunisia, both bride and groom walk down the aisle ... ukwieceni. Every side is heard the cry, "Mabrouk," which means "all the best for a new way of life!" - Corresponds to thank him, "iberykwik".At the wedding, mostly, he kills a sheep - on tables pulls the fresh meat. Besides him there is no other food, because Tunisians acknowledge that the acceptance for young couples is organized in her honor, no glory bellies full of revelers. If the family is wealthier, founded the hot and cold beverages. Alcohol - no. Not when it collects each parent on a pilgrimage to Mecca, to marrying and giving in marriage another her baby, ceremonial objects and contributed more to the pleasure of guests. In between dances, you can nourish a very sweet pastries.On the first day of rites, signs the marriage contract (agreed in the company of notaries is separate estates, all signatures are legal prayerful Koran) and the evening comes time for the small party with friends. Music is "live", invited the band plays folk. Casual outfits, hardly anyone looks Gałowo.After imprezce bride spends a few hours among women. It is carefully depilated, and they prepared for another wedding day. Then they all dress in their best clothes and go at dawn to the barber. So dressed, get in the car and make the procession - it is the most important car with a pair of young. All orbit the district in which they live and return home, where he begins a great feta. It ends with the first in the morning, because it looks - rigorous in Tunisia - adherence to curfew. Gentlemen, if you have strength, I can still sit with a beer.What's interesting - young people do not get any gifts, what better off women in the family can give both teściowym some money - a sign that household recognize their efforts. After all, the house prior to arrival, we had to carefully clean out. The girl who enters the family, once treated like a daughter and sister. On the street, people stop spouses, congratulating them and wishing them luck in the future. All are nice, friendly. It's beautiful moments that portend a happy future of happy people.---T.G.An article from the site www.Artelis.pl

No comments:

Post a Comment