Sunday, November 27, 2011

5 pomysłów na niezapomniane wesele 5 ideas for a memorable wedding

5 pomysłów na niezapomniane wesele

Autorem artykułu jest MF

Organizacja wesela to dla przyszłych nowożeńców duże wyzwanie. Nie dość, że pojawia się stres związany z ceremonią, to trzeba  zadbać o przygotowanie przyjęcia oraz wiele innych rzeczy. Jeśli ślub ma być najpiękniejszym dniem w życiu i pozostać w pamięci wszystkich gości, warto skorzystać z kilku sprawdzonych pomysłów.
Samochód na wesele
Oczywiście Państwo Młodzi muszą posiadać jakiś środek transportu. Ekskluzywna limuzyna z bukietem kwiatów na masce to dziś standard. Pięknie wygląda przejazd bryczką, jednak musi to być dopasowane do miejsca. W zatłoczonym centrum miasta taki widok nie jest zbyt ciekawy.
Możemy jednak być bardziej oryginalni. Do ślubu można pojechać starodawnym samochodem, który będzie wyglądał bardzo dostojnie. Ostatnio coraz częściej można się także zdecydować na samochód ślubny rodem z PRL: Warszawa , ale także Duży Fiat lub Polonez może być ciekawą odmianą.
Przystrojenie samochodu także nie musi być standardowe – od bukietu kwiatów być może lepszy będzie duży cylinder na dachu oraz muszka na masce. Oczywiście można taki zestaw zastąpić białym welonem.
Karczma na uboczu
Organizując ślub Para Młoda najczęściej chce, aby sala weselna znajdowała się w większym mieście. Jest to bardziej praktyczne i szybciej można w ten sposób znaleźć ciekawe restauracje. Katowice, Warszawa, Kraków, ale także inne duże miasta zapewniają szeroki wybór lokali, a co za tym idzie, wolnych terminów.

Warto jednak poszukać także sali weselnej gdzieś na uboczu, z dala od ruchliwych ulic. Możemy znaleźć tam urokliwe lokale, w których nasze przyjęcie będzie niezapominanie dla wszystkich gości. Zajazd lub karczma urządzona w staropolskim stylu będzie na pewno świetnym miejscem. Dodatkowo, jeśli obsługa ubrana będzie w tradycyjne stroje, wytworzy to specyficzny klimat.

Weselne menu po staropolsku

Jeśli zdecydowaliśmy, że nasza sala weselna to karczma lub zajazd, to jakie dania zaserwować gościom? Oczywiście aby dopełnić klimat, świetnym pomysłem jest kuchnia staropolska. Pieczone mięsa i naturalne wędliny będą na pewno wszystkim smakowały. Atrakcją wieczoru może być dodatkowo pieczony prosiak lub baran, wjeżdżający na salę przy przygaszonych światłach i krojony na oczach gości przez szefa kuchni.

Chińskie lampiony szczęścia

Jeśli chcemy natomiast nawiązać do tradycji wschodnich, możemy urządzić dla gości weselnych bardzo ciekawą zabawę. Gdy będzie już ciemno, wystarczy zaprosić wszystkich biesiadników przed lokal i urządzić puszczanie chińskich lampionów szczęścia. Jest przy tym zawsze dużo śmiechu, a uczestnicy na pewno się orzeźwią i nabiorą energii. Jeśli impreza wcześniej troszkę przygasła, to po takiej rozrywce sala weselna na pewno będzie pełna świetnie bawiących się gości. Koszt takiej atrakcji jest dość niski, lampiony można nabyć przez internet już za kilka złotych od sztuki.

Sztuczne ognie

Bardzo ciekawą atrakcją może być także pokaz sztucznych ogni. Romantyczny nastrój, jaki powstanie przy tej okazji udzieli się nie tylko Młodej Parze.

Jeśli okolica jest odpowiednia, i chcemy, aby nasi goście się troszkę „przewietrzyli”, możemy zorganizować także krótki spacer z pochodniami. Innym ciekawym pomysłem może być także zamówienie pokazu tańca z ogniem.

Oczywiście tego typu pomysłów możemy mieć znacznie więcej. Musimy jednak uważać, aby nie przemęczyć naszych gości weselnych. Często zbyt dużo atrakcji może negatywnie wpłynąć na zabawę biesiadników.
--- Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

5 ideas for a memorable weddingThe author of this article is MFThe organization is a weddings Suite for future challenge. Not only that, there is the stress of the ceremony, you have to take care of preparing the adoption and many other things. If the wedding is to be the most beautiful day in the life and remain in the memory of all the guests, take advantage of several good ideas.For a wedding carOf course you must have a young form of transportation. Exclusive limousine with a bouquet of flowers on the hood is a standard today. It looks beautiful carriage ride, but it must be tailored to the site. In the crowded center of such a view is not very interesting.However, we can be more original. You can go to the wedding antique car that will look very dignified. Recently more and more, you can also opt for a wedding car straight from the communist Warsaw, but also a large Fiat or Polonaise may be an interesting variation.Embellishment and the car does not have to be standard - from a bouquet of flowers may be better on the roof of a large cylinder and a bow tie on the mask. Of course, such a set, you can substitute a white veil.Tavern on the sidelinesYoung married couple arranging most wants to wedding hall was in a larger city. It is more practical and faster this way, you can find interesting restaurants. Katowice, Warsaw, Krakow, but also to other major cities offer a wide selection of accommodations, and thus, free terms.However, it also look for wedding hall somewhere off the beaten track, away from busy streets. We can find a lovely premises, where our party will not to forget for all guests. Inn or tavern decorated in an old-style will surely be a great place. Additionally, if the service will be dressed in traditional costumes, will create a specific atmosphere.Old Polish wedding menuIf you have decided that our wedding hall or inn to inn, what dishes serve guests? Of course, to complete the atmosphere, a great idea is old Polish cuisine. Baked meat and natural meats are certainly all tasted. Attraction of the evening can be further roasted piglet or ram, entering the room with subdued light and cut in front of the guests by the chef.Chinese lanterns luckIf we want to refer to the Eastern tradition, we can arrange for the wedding guests a very interesting game. When it was dark enough to invite all the guests before letting local and Chinese lanterns decorate happiness. It is at the same time always a lot of laughter, and the participants are bound to be refreshing and will gain energy. If the party waned a little earlier, then after the wedding hall entertainment is sure to be full of great playing with the guests. The cost of such things is quite low, the lanterns can be purchased online in just a few gold per piece.FireworksVery interesting attraction can also be a fireworks display. Romantic atmosphere, which rise on this occasion not only to give newly weds.If the area is adequate, and we want our guests a little "przewietrzyli" we can also arrange a short walk with torches. Another interesting idea can also be custom dance show with fire.Of course, this kind of ideas we can have much more. However, we must be careful not to przemęczyć our wedding guests. Often, too many things can affect the fun revelers.

Saturday, November 12, 2011

Organizacja ślubu i wesela Organization of wedding

Organizacja ślubu i wesela

Autorem artykułu jest Natalia

Ślub i przyjęcie weselne jest to wielkie wydarzenie dla przyszłych Par Młodych. Od wielu miesięcy planują uroczystość ślubną, aby to wyjątkowe wydarzenie na długo pozostało w pamięci zaproszonych gości.
Zorganizowanie tego najważniejszego dnia w życiu wiąże się z ogromnym wyzwaniem, które stoi przed każdą parą zakochanych planującą w przyszłości zawrzeć związek małżeński. W dzisiejszych czasach możemy mieć ślub jaki tylko sobie wymarzymy. Nie jest to jednak prosta sprawa, ponieważ zaplanowanie ślubu i wesela pochłania wiele miesięcy przygotowań i energii jaką musimy w to włożyć.
Musimy jednak pamiętać, że nasz ślub i wesele jest bardzo szczególnym dla nas dniem, dlatego warto zainwestować w niego czas, aby wszystko wyglądało tak jak chcielibyśmy. Do organizacji uroczystości weselnych możemy wykorzystać takie narzędzia jak: ślubny organizer, listę zadań czy kalkulator, które pozwolą nam uporządkować chaos ślubnych przygotowań oraz kontrolować ślubne wydatki.
Planowanie uroczystości ślubnych jest to raczej domena przyszłych Panien Młodych, jednak istnieje kilka sposobów jak zaangażować do tego swoich narzeczonych. Przede wszystkim wspólnie wybierzcie salę weselną, bo jak wiadomo panowie doskonale sprawdzają się w negocjacjach cenowych. Kolejnym sposobem jest wyznaczenie swojemu narzeczonemu zadania specjalnego, z którego będzie mógł się doskonale wywiązać. W ten sposób zbliższych go do Waszych przygotowań oraz poprawisz jego samopoczucie. Również dobrym sposobem jest zaangażowanie przyszłego Pana Młodego do organizacji jego wieczoru kawalerskiego. Jest to jego wieczór, a czas spędzony z kolegami poświęcony na przygotowania będzie bardzo relaksujący.
--- Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Organization of wedding

The author of this article is Natalia

Wedding and wedding reception is a great event for the future of Young Couples. For many months planning a wedding ceremony that is a unique event for a long timeremained in the memory of the invited guests.
The organization of this most important day in your life is associated with a major challenge that faces each pair of lovers in the future, planning to marry. Nowadays, we can have the wedding I just wymarzymy. This is not a simple matter, because wedding planningconsumes many months of preparation and energy that we put in it.
But we must remember that our wedding and the wedding is a very special day for us, so you should invest in the time that everything looked just as we would like. For the organization of your wedding, we can use tools such as: wedding organizer, task list, calculator, which will allow us to sort out the chaos of wedding preparations and weddingexpenses control.
Planning weddings is rather the domain of future brides, but there are several ways how toengage their brides. First of all choose together the wedding hall, because as you knowmen are perfect in price negotiations. Another way is to lay her boyfriend a special task, which will be able to fully discharge. In this way zbliższych it to your preparation and will improve his mood. Also a good way to involve the future groom to host his bachelor party.It was his night, and time spent with colleagues devoted to the preparation will be veryrelaxing.