Sunday, November 27, 2011

5 pomysłów na niezapomniane wesele 5 ideas for a memorable wedding

5 pomysłów na niezapomniane wesele

Autorem artykułu jest MF

Organizacja wesela to dla przyszłych nowożeńców duże wyzwanie. Nie dość, że pojawia się stres związany z ceremonią, to trzeba  zadbać o przygotowanie przyjęcia oraz wiele innych rzeczy. Jeśli ślub ma być najpiękniejszym dniem w życiu i pozostać w pamięci wszystkich gości, warto skorzystać z kilku sprawdzonych pomysłów.
Samochód na wesele
Oczywiście Państwo Młodzi muszą posiadać jakiś środek transportu. Ekskluzywna limuzyna z bukietem kwiatów na masce to dziś standard. Pięknie wygląda przejazd bryczką, jednak musi to być dopasowane do miejsca. W zatłoczonym centrum miasta taki widok nie jest zbyt ciekawy.
Możemy jednak być bardziej oryginalni. Do ślubu można pojechać starodawnym samochodem, który będzie wyglądał bardzo dostojnie. Ostatnio coraz częściej można się także zdecydować na samochód ślubny rodem z PRL: Warszawa , ale także Duży Fiat lub Polonez może być ciekawą odmianą.
Przystrojenie samochodu także nie musi być standardowe – od bukietu kwiatów być może lepszy będzie duży cylinder na dachu oraz muszka na masce. Oczywiście można taki zestaw zastąpić białym welonem.
Karczma na uboczu
Organizując ślub Para Młoda najczęściej chce, aby sala weselna znajdowała się w większym mieście. Jest to bardziej praktyczne i szybciej można w ten sposób znaleźć ciekawe restauracje. Katowice, Warszawa, Kraków, ale także inne duże miasta zapewniają szeroki wybór lokali, a co za tym idzie, wolnych terminów.

Warto jednak poszukać także sali weselnej gdzieś na uboczu, z dala od ruchliwych ulic. Możemy znaleźć tam urokliwe lokale, w których nasze przyjęcie będzie niezapominanie dla wszystkich gości. Zajazd lub karczma urządzona w staropolskim stylu będzie na pewno świetnym miejscem. Dodatkowo, jeśli obsługa ubrana będzie w tradycyjne stroje, wytworzy to specyficzny klimat.

Weselne menu po staropolsku

Jeśli zdecydowaliśmy, że nasza sala weselna to karczma lub zajazd, to jakie dania zaserwować gościom? Oczywiście aby dopełnić klimat, świetnym pomysłem jest kuchnia staropolska. Pieczone mięsa i naturalne wędliny będą na pewno wszystkim smakowały. Atrakcją wieczoru może być dodatkowo pieczony prosiak lub baran, wjeżdżający na salę przy przygaszonych światłach i krojony na oczach gości przez szefa kuchni.

Chińskie lampiony szczęścia

Jeśli chcemy natomiast nawiązać do tradycji wschodnich, możemy urządzić dla gości weselnych bardzo ciekawą zabawę. Gdy będzie już ciemno, wystarczy zaprosić wszystkich biesiadników przed lokal i urządzić puszczanie chińskich lampionów szczęścia. Jest przy tym zawsze dużo śmiechu, a uczestnicy na pewno się orzeźwią i nabiorą energii. Jeśli impreza wcześniej troszkę przygasła, to po takiej rozrywce sala weselna na pewno będzie pełna świetnie bawiących się gości. Koszt takiej atrakcji jest dość niski, lampiony można nabyć przez internet już za kilka złotych od sztuki.

Sztuczne ognie

Bardzo ciekawą atrakcją może być także pokaz sztucznych ogni. Romantyczny nastrój, jaki powstanie przy tej okazji udzieli się nie tylko Młodej Parze.

Jeśli okolica jest odpowiednia, i chcemy, aby nasi goście się troszkę „przewietrzyli”, możemy zorganizować także krótki spacer z pochodniami. Innym ciekawym pomysłem może być także zamówienie pokazu tańca z ogniem.

Oczywiście tego typu pomysłów możemy mieć znacznie więcej. Musimy jednak uważać, aby nie przemęczyć naszych gości weselnych. Często zbyt dużo atrakcji może negatywnie wpłynąć na zabawę biesiadników.
--- Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

5 ideas for a memorable weddingThe author of this article is MFThe organization is a weddings Suite for future challenge. Not only that, there is the stress of the ceremony, you have to take care of preparing the adoption and many other things. If the wedding is to be the most beautiful day in the life and remain in the memory of all the guests, take advantage of several good ideas.For a wedding carOf course you must have a young form of transportation. Exclusive limousine with a bouquet of flowers on the hood is a standard today. It looks beautiful carriage ride, but it must be tailored to the site. In the crowded center of such a view is not very interesting.However, we can be more original. You can go to the wedding antique car that will look very dignified. Recently more and more, you can also opt for a wedding car straight from the communist Warsaw, but also a large Fiat or Polonaise may be an interesting variation.Embellishment and the car does not have to be standard - from a bouquet of flowers may be better on the roof of a large cylinder and a bow tie on the mask. Of course, such a set, you can substitute a white veil.Tavern on the sidelinesYoung married couple arranging most wants to wedding hall was in a larger city. It is more practical and faster this way, you can find interesting restaurants. Katowice, Warsaw, Krakow, but also to other major cities offer a wide selection of accommodations, and thus, free terms.However, it also look for wedding hall somewhere off the beaten track, away from busy streets. We can find a lovely premises, where our party will not to forget for all guests. Inn or tavern decorated in an old-style will surely be a great place. Additionally, if the service will be dressed in traditional costumes, will create a specific atmosphere.Old Polish wedding menuIf you have decided that our wedding hall or inn to inn, what dishes serve guests? Of course, to complete the atmosphere, a great idea is old Polish cuisine. Baked meat and natural meats are certainly all tasted. Attraction of the evening can be further roasted piglet or ram, entering the room with subdued light and cut in front of the guests by the chef.Chinese lanterns luckIf we want to refer to the Eastern tradition, we can arrange for the wedding guests a very interesting game. When it was dark enough to invite all the guests before letting local and Chinese lanterns decorate happiness. It is at the same time always a lot of laughter, and the participants are bound to be refreshing and will gain energy. If the party waned a little earlier, then after the wedding hall entertainment is sure to be full of great playing with the guests. The cost of such things is quite low, the lanterns can be purchased online in just a few gold per piece.FireworksVery interesting attraction can also be a fireworks display. Romantic atmosphere, which rise on this occasion not only to give newly weds.If the area is adequate, and we want our guests a little "przewietrzyli" we can also arrange a short walk with torches. Another interesting idea can also be custom dance show with fire.Of course, this kind of ideas we can have much more. However, we must be careful not to przemęczyć our wedding guests. Often, too many things can affect the fun revelers.

Saturday, November 12, 2011

Organizacja ślubu i wesela Organization of wedding

Organizacja ślubu i wesela

Autorem artykułu jest Natalia

Ślub i przyjęcie weselne jest to wielkie wydarzenie dla przyszłych Par Młodych. Od wielu miesięcy planują uroczystość ślubną, aby to wyjątkowe wydarzenie na długo pozostało w pamięci zaproszonych gości.
Zorganizowanie tego najważniejszego dnia w życiu wiąże się z ogromnym wyzwaniem, które stoi przed każdą parą zakochanych planującą w przyszłości zawrzeć związek małżeński. W dzisiejszych czasach możemy mieć ślub jaki tylko sobie wymarzymy. Nie jest to jednak prosta sprawa, ponieważ zaplanowanie ślubu i wesela pochłania wiele miesięcy przygotowań i energii jaką musimy w to włożyć.
Musimy jednak pamiętać, że nasz ślub i wesele jest bardzo szczególnym dla nas dniem, dlatego warto zainwestować w niego czas, aby wszystko wyglądało tak jak chcielibyśmy. Do organizacji uroczystości weselnych możemy wykorzystać takie narzędzia jak: ślubny organizer, listę zadań czy kalkulator, które pozwolą nam uporządkować chaos ślubnych przygotowań oraz kontrolować ślubne wydatki.
Planowanie uroczystości ślubnych jest to raczej domena przyszłych Panien Młodych, jednak istnieje kilka sposobów jak zaangażować do tego swoich narzeczonych. Przede wszystkim wspólnie wybierzcie salę weselną, bo jak wiadomo panowie doskonale sprawdzają się w negocjacjach cenowych. Kolejnym sposobem jest wyznaczenie swojemu narzeczonemu zadania specjalnego, z którego będzie mógł się doskonale wywiązać. W ten sposób zbliższych go do Waszych przygotowań oraz poprawisz jego samopoczucie. Również dobrym sposobem jest zaangażowanie przyszłego Pana Młodego do organizacji jego wieczoru kawalerskiego. Jest to jego wieczór, a czas spędzony z kolegami poświęcony na przygotowania będzie bardzo relaksujący.
--- Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Organization of wedding

The author of this article is Natalia

Wedding and wedding reception is a great event for the future of Young Couples. For many months planning a wedding ceremony that is a unique event for a long timeremained in the memory of the invited guests.
The organization of this most important day in your life is associated with a major challenge that faces each pair of lovers in the future, planning to marry. Nowadays, we can have the wedding I just wymarzymy. This is not a simple matter, because wedding planningconsumes many months of preparation and energy that we put in it.
But we must remember that our wedding and the wedding is a very special day for us, so you should invest in the time that everything looked just as we would like. For the organization of your wedding, we can use tools such as: wedding organizer, task list, calculator, which will allow us to sort out the chaos of wedding preparations and weddingexpenses control.
Planning weddings is rather the domain of future brides, but there are several ways how toengage their brides. First of all choose together the wedding hall, because as you knowmen are perfect in price negotiations. Another way is to lay her boyfriend a special task, which will be able to fully discharge. In this way zbliższych it to your preparation and will improve his mood. Also a good way to involve the future groom to host his bachelor party.It was his night, and time spent with colleagues devoted to the preparation will be veryrelaxing.

Sunday, July 31, 2011

Najwspanialszy partner na świecie TADEUSZ NIWIŃSKI


Najwspanialszy partner na świecie

TADEUSZ NIWIŃSKIJak przeżyć małżeństwo i miłość przez duże „M”?

 Tadeusz Niwiński, ceniony autor, praktyk udanego, 40-letniego małżeństwa, ojciec dwojga znakomicie wychowanych, samodzielnych, odważnych, wykształconych i szczęśliwych dzieci oraz dwóch wnuków zdradza tajniki udanego związku.

Tadeusz Niwiński

Witaj,
Ten ebook jest dla Ciebie — dla nikogo innego. Nie licz na to, że można tę książkę polecić komuś, aby rozwiązał Twoje problemy. Tylko Ty możesz się zmienić i tu znajdziesz rady dla siebie. Jeśli zaś chcesz naprawiać partnera — nie tędy droga. Te rady są tylko dla Ciebie.

Ten ebook dedykuję mojej żonie, która jest najwspanialszą kobietą na świecie, moją przyjaciółką, muzą i natchnieniem. Znajomi mówią, że jestem szczęściarzem, że trafiła mi się taka wspaniała żona. A ja odpowiadam, że to nie kwestia szczęścia, tylko solidnej pracy: sam sobie moją przyszłą żonę znalazłem i poznałem się na jej wspaniałości, inteligencji, pracowitości, solidności, poczuciu humoru, serdeczności, uroku, wdzięku i namiętności. To moja zasługa, że ją, po pierwsze, znalazłem, po drugie — zainteresowałem sobą, po trzecie — przekonałem, że jestem na tyle wspaniały, że warto ze mną spędzić resztę życia.

Życzę Ci bardzo udanego związku z najbliższą Ci osobą, bo to jest jedna z najpiękniejszych i najważniejszych rzeczy w życiu, z której wynika cała reszta. Ale jedyną drogą do uczynienia tego związku najwspanialszym na świecie jest zmienianie siebie. Myśl głównie o sobie i o swoim szczęściu. Myśl o tym, co TY możesz zrobić, aby resztę życia spędzić z najwspanialszą osobą na świecie.
- Tadeusz Niwiński

W tym ebooku autor zdradzi Ci: 

  • Tajemnicę dobrego związkuTadeusz Niwiński
  • Definicję dobrego związku
  • Receptę na idealny związek
  • Pierwszy etap
  • Jak to było ze mną
  • Poważna decyzja i drugi etap
  • Nie ma odwrotu
  • Tematy tabu
  • Koncepcję 100% odpowiedzialności
  • Czym jest miłość?
Jeśli jesteś gotowy, aby poznać sekrety udanego małżeństwa, pozwolić się zaskoczyć mądrości i doświadczeniu autora – przeczytaj darmowego ebooka „Najwspanialszy partner na świecie”.

69 gorących zabaw dla par NINA I KRZYSZTOF WIŚNIEWSCY


69 gorących zabaw dla par

NINA I KRZYSZTOF WIŚNIEWSCYWspaniały seks już od jutra. Oto 69 erotycznych zabaw, które odmienią Twoje intymne życie.

69 zabaw - kto jeszcze chce wprowadzić swoje życie seksualne na szczyty rozkoszy?

Przewodnik po niezwyczajnych erotycznych zabawach dla małżeństw.

Czujesz, że Twoje życie seksualne nie jest już takie jak było? Chcesz podkręcić temperaturę swojego związku? Czujesz, że coś jest nie tak, bo nie iskrzy między Wami jak dawniej? Boisz się pomyśleć, że cudownie podniecające oczekiwanie na wspólne chwile „było, minęło” i nigdy już nie powróci?

Jeśli odpowiedziałeś „TAK” na któreś z tych pytań, to bądź spokojny. Nie Ty jeden masz przejściowe kłopoty ze swoimżyciem seksualnym i nie Ty jeden je rozwiążesz. Tak naprawdę bardzo wiele osób cierpi z powodu niskiej jakości życia intymnego. Twoje problemy są przejściowe i można je rozwiązać, a już za chwilę poznasz na to konkretne sposoby.

Już za chwilę dowiesz się jak sprawić by:
- dzień po dniu Wasza więź seksualna robiła się silniejsza mimo upływającego czasu?
- z każdym dniem coraz bardziej niecierpliwie czekać na wspólny, intymny czas wolny?
- seks przestał być rutyną, a stał się wzbogacającym związek wspólnym doświadczeniem?
- Twoja druga połowa z niecierpliwością oczekiwała na kolejne intymne chwile? 

Ale to nie wszytko.

Koniec z wymówkami

Wyobraź sobie, że już nigdy nie słyszysz od swojej drugiej połówki "Jestem zmęczony", „Boli mnie głowa” albo "Nie mam nastroju". Wyobraź sobie, że znowu w Waszej sypialni nie tylko się śpi czy ogląda telewizor, ale przede wszystkim... spędza długie godziny na miłosnych igraszkach, które należą się każdemu małżeństwu.
Nieprzespane noce - tak gorące i intensywne, że aż zaparują Wam okna w sypialni. Uczucie spełnienia, radości i miłości wypełniające Cię po każdej z tych nocy. To wszystko również może być Twoim udziałem. Powiem więcej, to jest Twoje naturalne prawo, aby te przyjemności stały się częścią Twojego życia.
Spojrzenie, które dosłownie pochłania Cię w całości i mówi tylko jedno...
Ubrania znikające z Waszych ciał tak szybko, że zanim dojdziecie do sypialni już jesteście nadzy...

Westchnienie w oczekiwaniu na to, co zaraz zacznie się dziać..

Fala podniecenia, którą czujesz tam w dole, przeszywa Twoje ciało na samą myśl o rozkoszach, które zaraz się zaczną...
A potem zaczyna się i z minuty na minutę...

To wszystko dzięki zabawie nr 49, którą znajdziesz na stronie 108.

Wyobraź sobie, że każde Wasze zbliżenie emanuje tą samą młodzieńczą fascynacją, którą czuliście na początku. Czy nie byłoby wspaniale znowu poczuć w łóżku falę doznań, których od dawna nie czułeś?
Koniec z rutyną, z nudnym obowiązkiem, który kojarzy się z "pańszczyzną" zamiast ekscytującą przyjemnością. Od teraz Wasza więź seksualna może rozpalić się na nowo i...

Zacząć płonąć „żywym ogniem” radości

Wyobraź sobie, że Twoja druga połowa z utęsknieniem oczekuje na Twój powrót do domu, bo wręcz musi przećwiczyć z Tobą zabawę, którą znalazła na stronie 68 pod nazwą "Lodowy alfabet".

Wyobraź sobie jakby to było dostać SMS, że dzisiaj na wieczór jest zaplanowana zabawa numer 30 „Nauka czytania”, którą tak bardzo lubisz. O ile szybciej wróciłbyś do domu?

To wszystko jest możliwe niezależnie czy jesteś nieśmiały, czy znudzony seksem.

Ebook podzieliliśmy na trzy części:
1. Zabawy dla zabawy
2. Zabawy dla zmysłów
3. Zabawy dla rozkoszy
W każdej części przedstawione są 23 unikalne pomysły na odświeżające, radosne i podniecające spędzenie wspólnego czasu. Sporo pomysłów ma wiele wariantów i możliwości, co rozszerza dodatkowo spektrum możliwych doznań i przeżyć. W sumie e-book zawiera...

69 wspaniałych zabaw - podzielonych
na 3 stopnie intymności

Zabawy dla zabawy - przedstawiają wspólne gry o zabarwieniu erotycznym oraz pomysły zabaw, które można określić jako lekkie i subtelne.
Zabawy dla zmysłów - to pomysły mocniej zabarwione erotyką, gwarantujące sporą dawkę zmysłowości i podniecenia.
Zabawy dla rozkoszy - to meritum naszego e-booka, czyli świetne pomysły na fantastyczny seks i bardzo niegrzeczne chwile.
Podzielenie całości zabaw na trzy różne stopnie pozwoli Wam dowolnie wybierać spośród tego na, co właśnie teraz macie ochotę. Jeśli chcecie odrobiny czułości, to wybieracie Zabawy dla zabawy” jeśli chcecie więcej rozkoszy, to wybieracie Zabawy dla rozkoszy”.
Do poszczególnych zabaw nie potrzeba ani jakiś specjalnych „zabawek”, ani też wydawania pieniędzy. Wszytko czego potrzebujecie, to dwoje kochających się ludzi, którzy nawzajem chcą się obdarować zmysłowymi chwilami rozkoszy i czułości.
Oto jakie zabawy znajdziesz w ebooku:

Zabawy dla zabawy
Ciepło-zimno
Opowiadanie erotyczne
Erotyczne scrabble
Strip poker
Morskie manewry
Biznes i erotyka
Tajemnicza wiadomość
Orientalne wiadomości
Zmysłowe słówka
Graffiti
Seksowny połamaniec
Myśliwy
Słodki paintball
Tropienie
Własne puzzle
Erotyczne kości
Zabawa w chowanego
Wspomnienia
Własny język
Smaczne zawody
Pisklaki
Deja vu
Nagroda i kara
Zabawy dla zmysłów
Słodki szlak
Masaż oliwką
Subtelny dotyk
Jej striptiz
Francuski piknik
Lodowy alfabet
Nauka czytania
Jego striptiz
Siła pieszczot
Wspólny posiłek
Gorąca jazda
Kuszenie
Mapa ciała
Pokaż swój seksapil
Sesja zdjęciowa
Bodypainting
Zmysłowe wideo
Rozbierz mnie, jeśli potrafisz
Erotyczne postacie
Owocowy raj
Wiadomość dnia
Strip dance
Miodowa słodycz
Zabawy dla rozkoszy
Dominacja
Wokół domu
Przebieranki
Gorąca randka
Płatna miłość
Grzeszne myśli
Pieść mnie jeszcze
Pikantne wideo
Tego nie zobaczysz
Zniewolenie
Wyjątkowy masaż
Magia luster
Dwa bieguny
Miłosna loteria
Wyjątkowy pokaz
Cudowne lata
Gigolo
Filmowy wieczór
Muzyka nocą
Falliczny masaż
Zakazany owoc
Śliska rozkosz
Pozytywne wibracje

Daje to łącznie 69 różnych zabaw dla par, które nie tylko odświeżą Wasze życie seksualne, ale również wprowadzą do niego wiele nowych, dotąd nieznanych wrażeń. Wszytko zależy od pomysłów, które wykorzystacie i zastosujecie w praktyce.
Niektóre z podanych zabaw są bardzo zmysłowe i delikatne, a inne już nieco wyrazistsze i bardziej podniecające. Jednak żaden z nich nie jest wyuzdany czy obraźliwy dla którejkolwiek ze stron. Wszystkie zabawy mają za zadanie wprowadzić nowe doznania i przeżycia do Waszego związku, jednocześnie zachowując przy tym komfort i dobre samopoczucie dla Was obojga.
Wszystkie zabawy opisane są kulturalnym i zmysłowym zarazem językiem, pozbawionym wszelkich wulgaryzmów i dosłowności. Powoduje to, że cały e-book jest niezwykle pomocnym i życzliwym przewodnikiem dla par pragnących urozmaicić i ożywić swoje życie erotyczne.

Idealny prezent

W wersji drukowanej, jest również wspaniałym prezentem, zarówno dla świeżo zakochanych jak i dla małżeństw o dłuższym stażu. Prezentem z klasą, który zapewni wszystkim mnóstwo radości i zmysłowych chwil, o których długo nie zapomną.
Najlepiej jeśli dasz tą książkę do przeczytania swojej drugiej połówce. Możecie nawet razem ją czytać i wprowadzać od razu w życie to, co wydaje się Wam fajne.

Od autorów:

Ten poradnik nie obiecuje cudów oraz nie wymaga dużych i ciągłych nakładów finansowych.
On tylko — i aż — daje Wam konkretne i sprawdzone sposoby. Sposoby na to, by relacja między Wami była radosna i świeża, byście umieli oderwać się całkowicie od dnia codziennego — nawet przy niesprzyjających warunkach, by momenty intymne dawały nie tylko seksualną przyjemność, ale również satysfakcję ze związku.
Każdy związek to sinusoida — zalicza wyże i niże. Każde z Was ma ponadto swój własny biorytm, który warunkuje w sporej mierze to, na co macie ochotę. Dlatego właśnie ważne jest, by do każdego przeżywanego akurat etapu dobrać właściwą, dającą satysfakcję obu stronom zabawę. Jeśli cenicie erotykę w związku, dbacie o siebie nawzajem, jesteście otwarci i macie czyste intencje — skorzystanie z zawartych tu zabaw powinno dać Wam mnóstwo radości, przyjemności i poczucia satysfakcji.”
Nina i Krzysztof Wiśniewscy

"Odważnie o seksie"+

W tej publikacji znajdziesz:

„52 błędy popełniane przez mężczyzn podczas seksu”
Jeżeli jesteś facetem, może nawet nie wiesz, że podczas uprawiania seksu popełniasz wiele gaf i niedopuszczalnych błędów. Nie popełniaj nigdy więcej żadnego! Sprawdź na liście, czego trzeba się wystrzegać.
- „Największe błędy popełniane przez kobiety podczas seksu”
Lista błędów, które kobiety często popełniają w łóżku. Niezbędnik dla kobiet, które traktują seks poważnie.
- „Yes, yes, yes — czyli o kobiecym orgazmie”
Krótki artykuł o historii badań nad orgazmem (w szczególności kobiecym) i ciekawostkach związanych z nimi.
- „Typy kobiecych orgazmów”
Orgazm jako moment najsilniejszego podniecenia seksualnego i towarzyszącego mu tak samo silnego uczucia rozkoszy może być przeżywany przez kobietę bardzo rożnie.
- „Jak zrobić minetkę?”
Odważny tekst, mówiący w luźny sposób o uprawianiu miłości oralnej. Tylko dla dużych chłopców!
- „Miłość oralna”
Luźny i ciekawy tekst na temat miłości oralnej. Przeznaczony dla obu płci.
- „7 sposobów na niesamowity seks”
- „Z kimkolwiek to robisz, rób to dobrze”, a na pewno oboje będziecie chcieli powtórki. Dlatego zawsze pamiętaj o tych kilku rzeczach, które pomagają w każdej sytuacji.
- „Dewiacje seksualne”
W artykule zostały zamieszczone alfabetycznie posortowane dewiacje seksualne. Ma on uzmysłowić każdemu, jak rożne rzeczy mogą spowodować podniecenie seksualne.


Działaj teraz