Tuesday, March 22, 2011

Organizacja wesela Wedding

Organizacja wesela

Autorem artykułu jest Li Li


Zazwyczaj parze młodej podczas ceremonii zaślubin towarzyszy uczta weselna, która ma miejsce po niej. Zespół na wesele odgrywa tu bardzo ważną rolę. W dużej mierze to właśnie od zespołu zależy czy wesele zostanie zaliczone to udanej imprezy czy nie.
To głownie lider zespołu jest odpowiedzialny za jak najdłuższe zatrzymanie gości na parkiecie.  Stąd też wybór odpowiedniego zespołu na wesele to niełatwe zadanie. Pod uwagę należy wziąć  rodzaj muzyki jaki będzie odpowiadał zaproszonym gościom. Jeżeli większość zaproszonych osób będą stanowiły osoby w wieku starszym to najlepszym rozwiązaniem będzie rodzaj muzyki biesiadnej. Jeśli natomiast większość gości będzie osobami młodymi to najlepszym rozwiązaniem będzie wybór zespołu na przykład rockowego. Warto poznać reputację zespołu. W  zasadzie każdy z nich posiada duże archiwum swych nagrań stanowiące tło rozrywkowe oraz muzyczne. Dlatego najpierw należy poznać materiały jakie posiada zespół a dopiero później dokonać wyboru najlepszego naszym zdaniem zespołu.   
Zawarcie ślubu jest ściśle powiązane z kontynuacją  różnego rodzaju zwyczajów. Różnią się one od siebie w zależności od obszaru kulturowego z którego pochodzą małżonkowie. Zwyczaje ślubne wyrosły z tradycji i symboliki ludowej. Pomimo, iż różnią się między sobą łączy je jeden fakt -  mają zapewnić parze młodej powodzenie w dalszym życiu. Należy zaznaczyć, że polskie śluby coraz częściej przypominają zagraniczne ceremonie, gdzie panna młoda jest prowadzona do ołtarza przez swojego ojca. Towarzyszy im orszak składający się z druhem ubranych w jednakowe suknie.  Warto jednak kultywować tradycje polską ponieważ huczne wesela jakie mają miejsce w Polsce w skali światowej należą do rzadkości.
Po uroczystości zaślubin państwo młodzi wraz z gośćmi przemieszczają się do wcześniej przygotowanego lokum w celu uczczenia wielkiego wydarzenia w ich życiu. Sale weselne są miejscami przeznaczonymi do tego typu zabaw. Warto zadbać o dobre przygotowanie sali, gdyż stwarza ona klimat jaki towarzyszy gościom podczas wesela. Wystrój sali może być zarówno w kolorach ciepłych gdzie dominuje róż oraz czerwień ale może być również w tonacjach zimnych gdzie wyraźnie zaznacza się kolor niebieski czy zielony. Wesele zaczyna się w momencie wejścia gości a później Pary Młodej na salę. Po symbolicznym przywitaniu młodych przez ich rodziców chlebem i solą następuje podanie na tacy dwóch kieliszków gdzie jeden wypełniony jest wodą a drugi wódką. Młodzi losują kieliszki a później piją do dna jego zawartość. Następnie młodzi są witani przez orkiestrę „marszem Mendelssohna”, goście wypijają szampana na zdrowie Młodych śpiewając przy tym „sto lat”. Po pierwszym toaście Młodzi rzucają swoje kieliszki za siebie rozbijając je. Następnie goście proszeni są do stołów.

---
Zobacz:
- fotografia ślubna Kraków
- fotograf ślubny Kraków
- zdjęcia ślubne

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Wedding
The author of this article is Li Li

Typically, a young couple during the wedding ceremony accompanied by a wedding feast, which takes place after it. Wedding band plays a very important role. Much of it was from the team depends on whether the wedding will count it a successful event or not.It is primarily the team leader is responsible for the longest stop guests on the dance floor. Hence, selecting the right band for a wedding is no easy task. Should be considered the type of music which will be responsible for invited guests. If a majority of the people invited will be the people in old age is the best solution would be the type of music banquet. If, however, most guests will be young people is the best solution is to select, for example, a rock band. We know the reputation of the team. In principle, each of them has a large archive of his recordings to form the background, and musical entertainment. Therefore, you must first know the materials that have a band and then to make a choice in our opinion, the best team.The conclusion of marriage is closely linked to the continuation of various traditions.They differ from each other depending on the cultural area in which the spouses.Wedding Traditions grew out of folk traditions and symbolism. Although differ they share one fact - the young couple are to ensure success in later life. It should be noted that Polish weddings are increasingly reminiscent of foreign ceremonies where the bride is carried to the altar by her father. Accompanied by a retinue consisting of a companion dressed in identical dresses. But it is worth cultivating Polish traditions as boisterous weddings that take place in Poland in the world are rare.After the wedding ceremony the bride and groom along with the guests move to pre-made flat in order to celebrate the great events in their lives. Wedding halls are places for this type of play. It should ensure good preparation of the room, because it creates an atmosphere that accompanies the guests at the wedding. Room decor can be both warm colors of roses and a predominantly red but can also be cold in the shades where clearly marked with a blue or green. Marriage begins when guests enter and then the Bride and Groom into the room. After a symbolic welcoming of the young by their parents with bread and salt is to provide two wine glasses on a tray where one is filled with water and the other with vodka. Young people draw their drinking glasses and then to the bottom of its content. Then the young people are greeted by the orchestra, the "march of Mendelssohn's", the guests drank champagne on the health of young singing while "a hundred years." After the first toast Young threw his glasses back breaking them. Then the guests are invited to the table.
 

No comments:

Post a Comment